Brukningsavgift

Brukningsavgiften, det vill säga själva vattenavgiften, består av en fast och en rörlig kostnad.

Den fasta kostnaden speglar fastighetens nytta av va-anslutningen och täcker kostnaderna för bland annat administration och underhåll av ledningsnäten. Den fasta avgiften består av två delar:

  • Grundavgiften täcker de allmänna kostnaderna för abonnemanget, till exempel administration, mätarbyte, avläsning och fakturering.
  • Lägenhetsavgiften täcker de fasta kostnaderna för drift och underhåll av ledningsnät, vatten- och avloppsreningsverk.

Den rörliga kostnaden mäts i kubikmeter levererat dricksvatten och täcker kostnaderna för dricksvattenproduktion och avloppsvattenrening. Spillvattenmängden som lämnar en fastighet beräknas i princip vara lika stor som den dricksvattenmängd som tillförs en fastighet.

Hur mycket du förbrukar får vi information om via vattenmätaren som du själv läser av minst en gång per år. Avgiften räknas per kubikmeter levererat vatten. Läs mer om hur du läser av vattenmätaren

Alla avgifter som anges gäller från 1 februari 2020.

Grundavgift (fast avgift)

Fast avgift per fastighet som betalas årligen.


Exkl moms

Inkl moms

Enbart vatten, per år

2 380 kr

2 975 kr

Enbart spillvattenavlopp, per år

2 380 kr

2 975 kr

Både vatten och spillvattenavlopp, per år

3 400 kr

4 250 kr

Lägenhetsavgift (fast avgift)

Fast avgift per villa/bostadslägenhet som betalas årligen. Fastighetsägare till flerbostadshus betalar en lägenhetsavgift per lägenhet och år.


Exkl moms

Inkl moms

Enbart vatten, per år

1 140 kr

1 425 kr

Enbart spillvattenavlopp, per år

1 140 kr

1 425 kr

Både vatten och spillvattenavlopp, per år

1 640 kr

2 050 kr

Förbrukningsavgift (rörlig avgift)


Exkl moms

Inkl moms

Enbart vatten, per kubikmeter

9,30 kr

11,63 kr

Enbart spillvattenavlopp, per kubikmeter

13,50 kr

16,88 kr

Både vatten och spillvattenavlopp, per kubikmeter

22,80 kr

28,50 kr

FÖR DIG SOM ÄR FÖRETAGSKUND

Industrifastighet eller annan fastighet än bostadsfastighet

Industrifastighet och annan fastighet som inte är bostadsfastighet ska betala brukningsavgift motsvarande grundavgift och lägenhetsavgift per fastighet och år samt förbrukningsavgift enligt ovan.

Fullständig taxa för va

Ovanstående är ett utdrag ur den fullständiga va-taxan. Här kan du ladda ner det kompletta taxedokumentet med samtliga avgifter och villkor.

Snålspolande dusch

#7 Skaffa snålspolande munstycken till duschen. Duscha heller inte längre än nödvändigt.

Fler miljötips