Brukningsavgift

Brukningsavgiften, det vill säga själva vattenavgiften, består av en fast och en rörlig kostnad.

Den fasta kostnaden speglar fastighetens nytta av va-anslutningen och täcker kostnaderna för bland annat administration och underhåll av ledningsnäten. Den fasta avgiften består av två delar:

  • Grundavgiften täcker de allmänna kostnaderna för abonnemanget, till exempel administration, mätarbyte, avläsning och fakturering.
  • Lägenhetsavgiften täcker de fasta kostnaderna för drift och underhåll av ledningsnät, vatten- och avloppsreningsverk.

Den rörliga kostnaden mäts i kubikmeter levererat dricksvatten och täcker kostnaderna för dricksvattenproduktion och avloppsvattenrening. Spillvattenmängden som lämnar en fastighet beräknas i princip vara lika stor som den dricksvattenmängd som tillförs en fastighet.

Hur mycket du förbrukar får vi information om via vattenmätaren som du själv läser av minst en gång per år. Avgiften räknas per kubikmeter levererat vatten. Läs mer om hur du läser av vattenmätaren

Alla avgifter som anges gäller från 1 januari 2019.

Grundavgift (fast avgift)

Fast avgift per fastighet som betalas årligen.

 

Exkl moms

Inkl moms

Enbart vatten, per år

2 236 kr

2 795 kr

Enbart spillvattenavlopp, per år

2 236 kr

2 795 kr

Både vatten och spillvattenavlopp, per år

3 196 kr

3 995 kr

Lägenhetsavgift (fast avgift)

Fast avgift per villa/bostadslägenhet som betalas årligen. Fastighetsägare till flerbostadshus betalar en lägenhetsavgift per lägenhet och år.

 

Exkl moms

Inkl moms

Enbart vatten, per år

1 072 kr

1 340 kr

Enbart spillvattenavlopp, per år

1 072 kr

1 340 kr

Både vatten och spillvattenavlopp, per år

1 536 kr

1 920 kr

Förbrukningsavgift (rörlig avgift)

 

Exkl moms

Inkl moms

Enbart vatten, per kubikmeter

8,80 kr

11,00 kr

Enbart spillvattenavlopp, per kubikmeter

12,80 kr

16,00 kr

Både vatten och spillvattenavlopp, per kubikmeter

21,60 kr

27,00 kr

FÖR DIG SOM ÄR FÖRETAGSKUND

Industrifastighet eller annan fastighet än bostadsfastighet

Industrifastighet och annan fastighet som inte är bostadsfastighet ska betala brukningsavgift motsvarande grundavgift och lägenhetsavgift per fastighet och år samt förbrukningsavgift enligt ovan.

Fullständig taxa för va

Ovanstående är ett utdrag ur den fullständiga va-taxan. Här kan du ladda ner det kompletta taxedokumentet med samtliga avgifter och villkor.

Smaksätt kranvattnet

#11 Bär inte hem smaksatt vatten från affären. Smaksätt själv ditt eget kranvatten med exempelvis citronskal, skivor av apelsin, lime eller tunna gurkskivor.

Fler miljötips