Brukningsavgift

Brukningsavgiften, det vill säga själva vattenavgiften, består av en fast och en rörlig kostnad.

Den fasta kostnaden speglar fastighetens nytta av va-anslutningen och täcker kostnaderna för bland annat administration och underhåll av ledningsnäten. Den fasta avgiften består av två delar:

  • Grundavgiften täcker de allmänna kostnaderna för abonnemanget, till exempel administration, mätarbyte, avläsning och fakturering.
  • Lägenhetsavgiften täcker de fasta kostnaderna för drift och underhåll av ledningsnät, vatten- och avloppsreningsverk.

Den rörliga kostnaden mäts i kubikmeter levererat dricksvatten och täcker kostnaderna för dricksvattenproduktion och avloppsvattenrening. Spillvattenmängden som lämnar en fastighet beräknas i princip vara lika stor som den dricksvattenmängd som tillförs en fastighet.

Hur mycket du förbrukar får vi information om via vattenmätaren som du själv läser av minst en gång per år. Avgiften räknas per kubikmeter levererat vatten. Läs mer om hur du läser av vattenmätaren

Alla avgifter som anges gäller från 1 januari 2021.

Grundavgift (fast avgift)

Fast avgift per fastighet som betalas årligen.


Exkl moms

Inkl moms

Enbart vatten, per år

2 524 kr

3 155 kr

Enbart spillvattenavlopp, per år

2 524 kr

3 155 kr

Både vatten och spillvattenavlopp, per år

3 604 kr

4 505 kr

Lägenhetsavgift (fast avgift)

Fast avgift per villa/bostadslägenhet som betalas årligen. Fastighetsägare till flerbostadshus betalar en lägenhetsavgift per lägenhet och år.


Exkl moms

Inkl moms

Enbart vatten, per år

1 288 kr

1 610 kr

Enbart spillvattenavlopp, per år

1 288 kr

1 610 kr

Både vatten och spillvattenavlopp, per år

1 852 kr

2 315 kr

Förbrukningsavgift (rörlig avgift)


Exkl moms

Inkl moms

Enbart vatten, per kubikmeter

9,90 kr

12,38 kr

Enbart spillvattenavlopp, per kubikmeter

14,50 kr

18,13 kr

Både vatten och spillvattenavlopp, per kubikmeter

24,40 kr

30,50 kr

Brandposthuvud

Avgift vid uthyrning av brandposthuvud att användas enbart vid anvisad brandpost.


Exkl moms

Inkl moms

Fast avgift, per uthyrningstillfälle

728 kr

910 kr

Avgift per påbörjad hyrvecka

152 kr

190 kr

Utöver ovanstående debiteras förbrukningsavgift.

FÖR DIG SOM ÄR FÖRETAGSKUND

Industrifastighet eller annan fastighet än bostadsfastighet

Industrifastighet och annan fastighet som inte är bostadsfastighet ska betala brukningsavgift motsvarande grundavgift och lägenhetsavgift per fastighet och år samt förbrukningsavgift enligt ovan.

Fullständig taxa för va

Ovanstående är ett utdrag ur den fullständiga va-taxan. Här kan du ladda ner det kompletta taxedokumentet med samtliga avgifter och villkor.

Driftinformation

Förpackningar till återvinningsstation

#25 Tidningar och förpackningar av glas, papper, plast och metall lämnas på närmaste återvinningsstation som FTI, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, sköter och ansvarar för.

Fler miljötips