ELSA – Effektiv Luftning på Svenska Avloppsreningsverk

Bakgrund

Tidigare studier visar på att potentialen att energieffektivisera de kommunala avloppsreningsverken är stor. Den största energianvändningen på verken återfinns vid luftningen av de biologiska processerna i vattenreningen.

Vid renoverings- och uppgraderingsbehov byts och/eller kompletteras normalt enbart delar av luftningsanläggningen, vilket kan ställa till problem då förändringen kanske inte uppnår den effektiviteten som systemet skulle kunna uppnå om hela anläggningen hade bytts ut. Då dessa behov uppkommer var 10-20 år saknas ibland dokumentation, men också kunskap hos VA-huvudmännen om luftningsanläggningens olika funktioner, bakomliggande design och om relevanta krav för att säkerställa att en energieffektiv luftningsanläggning erhålls.

Höja kunskapsnivån och hitta enkla effektiviseringsåtgärder

Projektet ELSA (Effektiv Luftning på Svenska Avloppsreningsverk) pågår under 2017-2019 är indelat i nio olika områden: Nuläges- och behovsanalys, litteratursammanställning, design och utformning, drift och underhåll, instrumentering, styrning och reglering, modellering, fallstudier, upphandling samt kommunikation. Förutom litteraturstudier, kommer muntliga intervjuer, enkätundersökningar, workshops och studiebesök att genomföras.

De övergripande syftena med projektet är att ta fram en rapport som svenska VA-huvudmän, konsulter och leverantörer kan utnyttja för att kunna

  • höja kunskapsnivån gällande luftningen
  • hitta enkla effektiviseringsåtgärder i befintliga luftningsanläggningar
  • erhålla väl designade luftningsanläggningar på avloppsvattenreningsverk
  • upphandla ett så energieffektivt luftningssystem som möjligt

Projektets parter representerar alla viktiga intressenter gällande luftningsanläggningar vid kommunala avloppsreningsverk såsom VA-bolag, leverantörer, konsulter, entreprenörer, forskningsinstitut och universitet.

Frågor

Kontakta Sten Lundberg via telefon 0660-330 429 eller e-post sten.lundberg@miva.se

Driftinformation

En mobil ger 86 kg avfall

#43 För att producera en enda mobiltelefon genereras 86 kilo avfall. Genom att använda den längre och sälja den vidare kan du göra både plånboken och miljön en stor tjänst.

Fler miljötips