Inför installation av värmepump

Vad är en värmepump?

En värmepump är ett av det mest rena och effektiva uppvärmningssystemet som allt fler väljer idag (bergvärme, jordvärme, havs- eller sjövattenvärme, grundvattenvärme). Värmepumpen utvinner energin från utomhusluften som är en förnyelsebar energikälla och sprider värmen i huset, miljövänligt och effektivt. Om en värmepump installeras rätt så är det ett miljömässigt bra alternativ. Om den installeras felaktigt kan köldbärarvätska läcka ut i marken som kan förorena grundvattnet.

En markvärmepump används oftast för att via ett vattenburet värmesystem värma upp bostäder och varmvatten. En värmepump för markvärme hämtar upp lagrad solenergi via en köldbärare som placeras i jord, berg eller sjö. Detta kallas för en kollektor och denna dimensioneras utifrån husets behov och ägarens önskemål.

Miva har tagit fram generella försiktighetsmått att ta hänsyn till vid installation av värmepump.

Att tänka på vid installation

  • En installation måste alltid föregås av en anmälan eller ansökan om installation till Miljö- och hälsoenheten inom kommunens Samhällsbyggnadsförvaltning.
  • Då Miva är ledningsägare måste fastighetsägaren kontakta Miva och få ett medgivande att korsa ledningsstråket med sin kollektorslang tur och retur, se principskissPDF (pdf, 44.3 kB). Kontakta Mivas kundservice för korsande kollektorrör och inmätning av dessa.
  • Avståndet mellan Mivas ledning och fastighetsägarens kollektorslang får inte understiga 5 meter eller medföra att man vid grävning underminerar kollektorn baserat på en rasvinkel motsvarande 1:2. Ledningen bör även placeras minst två meter från fastighetens servisledningar.
  • Det är tillåtet att korsa kollektorslangen över Mivas va-ledning två gånger. En isolerskiva ska dock läggas mellan vattenledning och jordvärme, vilket är fastighetsägarens ansvar.
  • När marken är återställd markeras var jordvärmen korsar va-ledningen. Därefter kontaktas Miva via kundservice för att personal ska komma och mäta in läget i kartan.
  • I samband med grävning och reparation av sina ledningar ansvarar Miva inte för enskilda ledningar som ligger närmare ledningsstråket än fem meter om inte annat avtalats i det enskilda fallet.

  • Det åligger fastighetsägaren att, när fastighet eller delar därav övergår till ny ägare, förmedla denna information och övriga bestämmelser rörande detta.
  • Om borrvatten efter sedimentering avleds via kommunalt nät ska anmälan om detta ske till Miva. Om det inte skett kan fastighetsägaren debiteras för renspolning av sediment i aktuell ledningssträcka.

Frågor

För frågor angående ovanstående riktlinjer, kontakta kundservice.

För övriga frågor angående installation av värmepump, kontakta Miljö- och hälsoenheten inom kommunens Samhällsbyggnadsförvaltning, 0660-88 000. För att komma till kommunens webbplats klicka härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samhällsbyggnadsförvaltningen är tillsynsmyndighet inom avfallsområdet som bland annat beviljar dispens och tillstånd inom området.

Driftinformation

Härligt! Just nu har vi inga driftstörningar.

Spola snålt

#39 Om du inte har en snålspolande toalett kan du minska vattenförbrukningen genom att lägga något som tar upp volym i vattenbehållaren, till exempel en flaska med vatten.

Fler miljötips