Nya vattenskyddsområden

Mellan åren 2017 och 2024 uppdaterar vi befintliga vattenskyddsområden och upprättar nya vattenskyddsområden. Om du bor i eller har verksamhet i närheten av en vattentäkt kan du behöva anpassa dig till de regler som gäller för just det skyddsområdet. För de allra flesta innebär det inte någon stor förändring, men alla måste värna om vattentäkten som resurs genom att visa aktsamhet med det som kan förorena vattnet eller marken runt omkring.

Läs mer om vattenskyddsområden.

Övergripande tidplan

By, Gerdal

2016–2020

Gideheden, Gideå-Näset, Norrböle, Bredånger, Bjästatjärn

2018–2021

Ulvön, Trysunda, Skorped, Mo, Hemling, Banafjäl

2019–2022

Långviksmon, Solberg, Björna, Smedsbyn, Nyliden, Sörbygden

2020–2023

Nötbolandet, Överbygden, Trehörningsjö, Aspsele,

Grundsundavallen, Rössjö

2021–2024

Arbetsgång för att ta fram vattenskyddområde

Vid framtagande av vattenskyddsområden följer vi samma arbetsgång. I samband med samråd har fastighetsägare och andra sakägare möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till nytt vattenskyddsområde.

 1. Miva gör en riskinventering av vattenresursen
  och gör därefter en riskbedömning.
 2. Miva arbetar fram förslag till skyddsområde och
  skyddsföreskrifter.
 3. Myndighetssamråd hålls med kommunen och länsstyrelsen.
 4. Samråd där sakägare informeras och ges möjlighet att lämna synpunkter, samt utställning av framtaget förslag.
 5. Synpunkter sammanställs, beaktas och bifogas ansökan.
 6. Ansökan skickas till länsstyrelsen.
 7. Länsstyrelsen samråder med sakägare och myndigheter t.ex. kommunen.
 8. Länsstyrelsen fastställer skyddsområdets storlek och skyddsföreskrifter.

Vattenskyddsområde för Gerdal och By vattentäkt

GerBy är namnet på det nya vattenverket som planeras i Gerdal och som kommer att försörja bland annat Örnsköldviks centralort och Sidensjö med dricksvatten. För att dricksvattnet ska skyddas så håller Miva på att se över de i dag befintliga skyddsområdena för Gerdal och By vattentäkter och deras föreskrifter. Arbetet med att ta fram förslag på ett nytt gemensamt skyddsområde för vattentäkterna påbörjades under 2016 och beräknas vara klart under 2020.

Förslag till nytt vattenskyddsområde för Gerdal och ByPDF (pdf, 209.1 kB)

Tidplan för inrättande av nytt skyddsområde i Gerdal och By

År

Aktivitet

Färdigställt

2017   

Gamla utredningar gås igenom

Mar 2017


Området för inventering bestäms

Maj 2017


Inventering av planerat område

Sep 2017


Sammanställning och riskanalys

Dec 2017

2018

Förslag på skyddsområde och olika skyddszoner

Sep 2018


Förslag på föreskrifter

Sep 2018


Samråd med intressenter och berörda sakägare

Sep 2018


Samråd med myndigheter

Sep 2018

2019

Revidering av handlingarInlämnande av ansökan på nytt skyddsområde med föreskrifter


Vattenskyddsområden i Gideheden, Gideå-Näset, Norrböle, Bjästatjärn och Bredånger

Arbetet påbörjades 2018 och beräknas vara klart 2021.

Tidplan för uppdatering av skyddsområden i Gideheden, Gideå-Näset, Norrböle, Bjästatjärn och Bredånger‌

År

Aktivitet

Färdigställt

2018

Området för inventering bestäms

Juni 2018


Inventering av planerat område

Nov 2018

2019

Sammanställning och riskanalysFörslag på skyddsområde och olika skyddszonerFörslag på föreskrifter

 


Samråd med intressenter och berörda sakägareSamråd med myndigheterRevidering av handlingarInlämnande av ansökan på nytt skyddsområde med föreskrifter


Har du frågor?

Kontakta projektledaren Ulrica Almén, Miva, 0660-330 352. 

Driftinformation

Förpackningar till återvinningsstation

#25 Tidningar och förpackningar av glas, papper, plast och metall lämnas på närmaste återvinningsstation som FTI, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, sköter och ansvarar för.

Fler miljötips