Nya vattenskyddsområden

Mellan åren 2016 och 2024 uppdaterar vi befintliga vattenskyddsområden och upprättar nya vattenskyddsområden. Om du bor i eller har verksamhet i närheten av en vattentäkt kan du behöva anpassa dig till de regler som gäller för just det skyddsområdet. För de allra flesta innebär det inte någon stor förändring, men alla måste värna om vattentäkten som resurs genom att visa aktsamhet med det som kan förorena vattnet eller marken runt omkring.

Läs mer om vattenskyddsområden.

Övergripande tidplan

Tidplan reviderad i oktober 2020.

Område

Tidplan

By, Gerdal

2016–2020

Gideheden, Gideå-Näset, Norrböle, Bredånger, Bjästatjärn

2018–2022

Ulvön, Trysunda, Skorped, Mo, Hemling, Banafjäl

2021–2023

Långviksmon, Solberg, Björna, Smedsbyn, Nyliden, Sörbygden

2022–2024

Nötbolandet, Överbygden, Trehörningsjö, Aspsele,

Grundsundavallen, Rössjö

2023–2025

Arbetsgång för att ta fram vattenskyddområde

Vid framtagande av vattenskyddsområden följer vi samma arbetsgång. I samband med samråd har fastighetsägare och andra sakägare möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till nytt vattenskyddsområde.

 1. Miva gör en riskinventering av vattenresursen
  och gör därefter en riskbedömning.
 2. Miva arbetar fram förslag till skyddsområde och
  skyddsföreskrifter.
 3. Myndighetssamråd hålls med kommunen och länsstyrelsen.
 4. Samråd där sakägare informeras och ges möjlighet att lämna synpunkter, samt utställning av framtaget förslag.
 5. Synpunkter sammanställs, beaktas och bifogas ansökan.
 6. Ansökan skickas till länsstyrelsen.
 7. Länsstyrelsen samråder med sakägare och myndigheter t.ex. kommunen.
 8. Länsstyrelsen fastställer skyddsområdets storlek och skyddsföreskrifter.

Vattenskyddsområde för Gerdal och By vattentäkt

GerBy är namnet på det nya vattenverket som planeras i Gerdal och som kommer att försörja bland annat Örnsköldviks centralort och Sidensjö med dricksvatten. För att dricksvattnet ska skyddas så håller Miva på att se över de i dag befintliga skyddsområdena för Gerdal och By vattentäkter och deras föreskrifter. Arbetet med att ta fram förslag på ett nytt gemensamt skyddsområde för vattentäkterna påbörjades under 2016 och beräknas vara klart under 2020.

Förslag till nytt vattenskyddsområde för Gerdal och ByPDF (pdf, 209.1 kB)
Se förslag till geografisk avgränsning i en sökbar kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Kartan kan ta lite tid att ladda. Kom ihåg att klicka i "Förslag till vattenskyddsområden" under "Bygga, bo och miljö".

Tidplan för inrättande av nytt skyddsområde i Gerdal och By

År

Aktivitet

Färdigställt

2017   

Gamla utredningar gås igenom

Mar 2017


Området för inventering bestäms

Maj 2017


Inventering av planerat område

Sep 2017


Sammanställning och riskanalys

Dec 2017

2018

Förslag på skyddsområde och olika skyddszoner

Aug 2018


Förslag på föreskrifter

Aug 2018


Samråd med intressenter och berörda sakägare

Sep 2018


Samråd med myndigheter

Sep 2018

2019/2020

Revidering av handlingar

Pågår

2020

Inlämnande av ansökan på nytt skyddsområde med föreskrifter


Aktuellt 2 oktober 2020
Under måndagen fattade kommunfullmäktige beslut att godkänna konsekvensbeskrivningen för Gerdal och By och överlämnar till Miva att ansöka hos länsstyrelsen om förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter.

I och med beslutet fortsätter Miva projektet att uppdatera och ta fram vattenskyddsområden samt skyddsföreskrifter för vattentäkter där vi har dricksvattenproduktion.

Miva kommer nu att slutföra ansökan om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Gerdal och By och skicka den till länsstyrelsen. Länsstyrelsen kommer sedan att hålla ett eget samråd där fastighetsägare och andra intressenter kan lämna sina synpunkter.

Aktuellt 17 september 2020
Ärendet om förslag till nytt vattenskyddsområde och föreskrifter kommer enligt plan att tas upp i kommunfullmäktige 28 september. Kommunfullmäktige ska bland annat ta ställning till konsekvensbeskrivningen för Gerdal/By och att det är Miva, som huvudman för kommunens allmänna va-anläggning, som skickar in förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter till den beslutande myndigheten länsstyrelsen. Förslag till beslut gäller också att Miva fortsätter uppdatera och ta fram vattenskyddsområden samt skyddsföreskrifter för de vattentäkter där vi har dricksvattenproduktion och att arbetet ska ske i enlighet med framtagen processbeskrivning och tidplan.

Aktuellt 15 maj 2020
Nytt besked är att ärendet om förslag till nytt vattenskyddsområde och föreskrifter kommer att tas upp i kommunfullmäktige efter sommaren. Efter det skickas ansökan till länsstyrelsen som beslutar om både skyddsområdet och föreskrifterna.

Aktuellt maj 2020
På grund av rådande läge med Coronaviruset kommer ärendet om förslag till nytt vattenskyddsområde och föreskrifter att tas upp i kommunfullmäktige först i juni. Efter det skickas ansökan till länsstyrelsen som beslutar om både skyddsområdet och föreskrifterna.

Aktuellt mars 2020
Planen var ursprungligen att lämna in ansökan om skyddsområde och föreskifter våren 2019 men det har blivit försenat. Förseningen beror bland annat på att kommunstyrelsen under samrådet önskade att Miva tog fram en konsekvensbedömning som beskriver konsekvenser för boende och näringsidkare i skyddsområdet. En konsekvensbedömning togs fram 2019 och gick upp i kommunfullmäktige 25 november 2019. Ärendet återremitterades med motiveringen att det bland annat saknas en kostnadsbedömning som tar upp de ekonomiska konsekvenserna för näringsidkare och boende och exempel på merkostnader för verksamma inom området jämfört med om man varit utanför skyddsområdet. En sådan har tagits fram och planen är att ärendet åter ska tas upp i kommunfullmäktige i april 2020 och först därefter kan ansökan skickas till länsstyrelsen som beslutar om både skyddsområdet och föreskrifterna.

Vattenskyddsområden i Gideheden, Gideå-Näset, Norrböle, Bjästatjärn och Bredånger

Arbetet påbörjades 2018 och beräknas vara klart 2021.

Tidplan för uppdatering av skyddsområden i Gideheden, Gideå-Näset, Norrböle, Bjästatjärn och Bredånger‌

År

Aktivitet

Färdigställt

2018

Området för inventering bestäms

Juni 2018


Inventering av planerat område

Nov 2018

2019

Sammanställning och riskanalys

Juni 2019

2020

Förslag på skyddsområde och olika skyddszoner

Pågår


Förslag på föreskrifter



Samråd med intressenter och berörda sakägare



Samråd med myndigheter


2020/2021

Revidering av handlingar


2021

Inlämnande av ansökan på nytt skyddsområde med föreskrifter


Aktuellt mars 2020
Vi inväntar ansökan för vattenskyddsområdet till By och Gerdal.

Har du frågor?

Kontakta projektledaren Ulrica Almén, Miva, 0660-330 352. 

Vanliga frågor

Kan jag genom att lukta och smaka på dricksvattnet avgöra om det går att dricka?
Läs svaret här

Smaksätt kranvattnet

#11 Bär inte hem smaksatt vatten från affären. Smaksätt själv ditt eget kranvatten med exempelvis citronskal, skivor av apelsin, lime eller tunna gurkskivor.

Fler miljötips