Nya vattenskyddsområden

Mellan åren 2016 och 2024 uppdaterar vi befintliga vattenskyddsområden och upprättar nya vattenskyddsområden. Om du bor i eller har verksamhet i närheten av en vattentäkt kan du behöva anpassa dig till de regler som gäller för just det skyddsområdet. För de allra flesta innebär det inte någon stor förändring, men alla måste värna om vattentäkten som resurs genom att visa aktsamhet med det som kan förorena vattnet eller marken runt omkring.

Läs mer om vattenskyddsområden.

Övergripande tidplan

By, Gerdal

2016–2020

Gideheden, Gideå-Näset, Norrböle, Bredånger, Bjästatjärn

2018–2021

Ulvön, Trysunda, Skorped, Mo, Hemling, Banafjäl

2020–2022

Långviksmon, Solberg, Björna, Smedsbyn, Nyliden, Sörbygden

2021–2023

Nötbolandet, Överbygden, Trehörningsjö, Aspsele,

Grundsundavallen, Rössjö

2022–2024

Arbetsgång för att ta fram vattenskyddområde

Vid framtagande av vattenskyddsområden följer vi samma arbetsgång. I samband med samråd har fastighetsägare och andra sakägare möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till nytt vattenskyddsområde.

 1. Miva gör en riskinventering av vattenresursen
  och gör därefter en riskbedömning.
 2. Miva arbetar fram förslag till skyddsområde och
  skyddsföreskrifter.
 3. Myndighetssamråd hålls med kommunen och länsstyrelsen.
 4. Samråd där sakägare informeras och ges möjlighet att lämna synpunkter, samt utställning av framtaget förslag.
 5. Synpunkter sammanställs, beaktas och bifogas ansökan.
 6. Ansökan skickas till länsstyrelsen.
 7. Länsstyrelsen samråder med sakägare och myndigheter t.ex. kommunen.
 8. Länsstyrelsen fastställer skyddsområdets storlek och skyddsföreskrifter.

Vattenskyddsområde för Gerdal och By vattentäkt

GerBy är namnet på det nya vattenverket som planeras i Gerdal och som kommer att försörja bland annat Örnsköldviks centralort och Sidensjö med dricksvatten. För att dricksvattnet ska skyddas så håller Miva på att se över de i dag befintliga skyddsområdena för Gerdal och By vattentäkter och deras föreskrifter. Arbetet med att ta fram förslag på ett nytt gemensamt skyddsområde för vattentäkterna påbörjades under 2016 och beräknas vara klart under 2020.

Förslag till nytt vattenskyddsområde för Gerdal och ByPDF (pdf, 209.1 kB)
Se förslag till geografisk avgränsning i en sökbar kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Kartan kan ta lite tid att ladda. Kom ihåg att klicka i "Förslag till vattenskyddsområden" under "Bygga, bo och miljö".

Tidplan för inrättande av nytt skyddsområde i Gerdal och By

År

Aktivitet

Färdigställt

2017   

Gamla utredningar gås igenom

Mar 2017


Området för inventering bestäms

Maj 2017


Inventering av planerat område

Sep 2017


Sammanställning och riskanalys

Dec 2017

2018

Förslag på skyddsområde och olika skyddszoner

Sep 2018


Förslag på föreskrifter

Sep 2018


Samråd med intressenter och berörda sakägare

Sep 2018


Samråd med myndigheter

Sep 2018

2019/2020

Revidering av handlingar


2020

Inlämnande av ansökan på nytt skyddsområde med föreskrifter


 

Vattenskyddsområden i Gideheden, Gideå-Näset, Norrböle, Bjästatjärn och Bredånger

Arbetet påbörjades 2018 och beräknas vara klart 2021.

Tidplan för uppdatering av skyddsområden i Gideheden, Gideå-Näset, Norrböle, Bjästatjärn och Bredånger‌

År

Aktivitet

Färdigställt

2018

Området för inventering bestäms

Juni 2018


Inventering av planerat område

Nov 2018

2019

Sammanställning och riskanalys

Juni 2019

2020

Förslag på skyddsområde och olika skyddszonerFörslag på föreskrifterSamråd med intressenter och berörda sakägareSamråd med myndigheter


2020/2021

Revidering av handlingar


2021

Inlämnande av ansökan på nytt skyddsområde med föreskrifter


 

Har du frågor?

Kontakta projektledaren Ulrica Almén, Miva, 0660-330 352. 

Panta mera

#28 Panta dina burkar och flaskor i butik eller på Må återvinningscentral så att de kan användas igen. Både glas och metall kan nämligen återvinnas hur många gånger som helst!

Fler miljötips