Lyssna

Inför installation av värmepump

Vad är en värmepump?

En värmepump är ett av det mest rena och effektiva uppvärmningssystemet som allt fler väljer idag. Värmepumpen utvinner energin från utomhusluften som är en förnyelsebar energikälla och sprider värmen i huset, miljövänligt och effektivt. Om en värmepump installeras rätt så är det ett miljömässigt bra alternativ. Om den installeras felaktigt kan köldbärarvätska läcka ut i marken som kan förorena grundvattnet.

En markvärmepump används oftast för att via ett vattenburet värmesystem värma upp bostäder och varmvatten. En värmepump för markvärme hämtar upp lagrad solenergi via en köldbärare som placeras i jord, berg eller sjö. Detta kallas för en kollektor och denna dimensioneras utifrån husets behov och ägarens önskemål.

Miva har tagit fram generella försiktighetsmått att ta hänsyn till vid installation av värmepump.

Att tänka på vid installation

  • En installation måste alltid föregås av en anmälan eller ansökan om installation till Miljö- och hälsoenheten inom kommunens Samhällsbyggnadsförvaltning.
  • Då Miva är ledningsägare måste fastighetsägaren kontakta Miva och få ett medgivande att korsa ledningsstråket med sin kollektorslang tur och retur, se principskissPDF (pdf, 44.3 kB). Kontakta Mivas kundservice för korsande kollektorrör och inmätning av dessa.
  • Avståndet mellan Mivas ledning och fastighetsägarens kollektorslang får inte understiga 5 meter eller medföra att man vid grävning underminerar kollektorn baserat på en rasvinkel motsvarande 1:2. Ledningen bör även placeras minst två meter från fastighetens servisledningar.
  • I samband med grävning och reparation av sina ledningar ansvarar Miva inte för enskilda ledningar som ligger närmare ledningsstråket än fem meter om inte annat avtalats i det enskilda fallet.
  • Fastighetsägaren ansvarar för att kollektorslangen isoleras där den korsar Mivas ledningar.
  • Det åligger fastighetsägaren att, när fastighet eller delar därav övergår till ny ägare, förmedla denna information och övriga bestämmelser rörande detta.
  • Om borrvatten efter sedimentering avleds via kommunalt nät ska anmälan om detta ske till Miva. Om det inte skett kan fastighetsägaren debiteras för renspolning av sediment i aktuell ledningssträcka.

Frågor

För frågor angående ovanstående riktlinjer, kontakta kundservice.

För övriga frågor angående installation av värmepump, kontakta Miljö- och hälsoenheten inom kommunens Samhällsbyggnadsförvaltning, 0660-88 000.
För att komma till kommunens webbplats klicka härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samhällsbyggnadsförvaltningen är tillsynsmyndighet inom avfallsområdet som bland annat beviljar dispens och tillstånd inom området.

Sidan publicerad 2016-02-12

Vanliga frågor

Hur felanmäler jag problem med vatten och avlopp?
Läs svaret här

Smaksätt kranvattnet

#11 Bär inte hem smaksatt vatten från affären. Smaksätt själv ditt eget kranvatten med exempelvis citronskal, skivor av apelsin, lime eller tunna gurkskivor.

Fler miljötips