Fastighetspumpstation för avlopp

Du behöver en fastighetspumpstation när ditt hus ligger lägre än Mivas ledningar eller om du är ansluten till trycksatta ledningar. En pumpstation och pump installeras vid fastigheten för att transportera avloppsvattnet från din fastighet till förbindelsepunkten och vidare till reningsverket. Systemet kallas för lätt tryckavlopp (LTA).

Hur fungerar en fastighetspumpstation?

Avloppsledningen läggs med självfall från huset till pumpstationens inlopp och pump placeras i pumpstationen. Pumpen trycker sedan iväg avloppsvattnet via en tryckledning. Den trycksatta avloppsledningen kan följa terrängen, både uppför och nedför, innan den kopplas in på det kommunala avloppsnätet vid förbindelsepunkten. Pumpen startar automatiskt när avloppsvattnet överstiger en viss nivå och stannar när den når sin lägre stoppnivå. Om den högsta tillåtna nivån överstigs startar ett larm.

Backventil

Pumpen är försedd med backventil. Om pumpen är kopplad till tryckavloppsnät ska en backventil även monteras vid tomtgränsen. Backventilerna förhindrar att avloppsvatten rinner tillbaka till fastigheten eller uppsamlingstanken.

Placering och drift

I ett trycksatt område ingår fastighetspumpstationen i anslutningsavgiften. Miva tillhandahåller pumpstationen och installerar pumpen. Fastighetsägaren ställer i ordning en schaktgrop, placerar pumpstationen i den och ansvarar för ledningsdragning inom fastigheten, så som dragning av självfallsledning, tryckledning och el.

Pumpstationen får inte vara placerad högre än golvnivå på huset eftersom vattnet ska bortledas med självfall från huset. Rekommendation är att pumpstationslocket ligger minst 20 cm lägre än golvnivå. Pumpstationen får maximalt sticka upp 20 cm ovan markytan. Sticker den upp högre är det svårt att installera pumpen.

När pumpstationen är driftsatt ansvarar fastighetsägaren för tillsyn och larm.

Ligger fastigheten i ett område med självfall och det på grund av husets placering krävs pumpning står fastighetsägaren kostnad för och installation av pumpstation och pump.

Bara kiss, bajs och toalettpapper

Precis som för det vanliga avloppet är pumpen inte byggd för att hantera tops, snus och annat skräp. Även kemikalier och stora mängder fett kan orsaka problem. Går pumpen sönder får du själv betala reparationskostnaden alternativt en ny pump. Läs tips på hur du tar hand om avloppsvattnet.

Driftinformation

Tvätta utan blekmedel

#24 Använd tvättmedel utan blekmedel. Blekmedel till vittvätt kan köpas separat. I miljön kan kloret nämligen bilda skadliga och svårt nedbrytbara organiska klorföreningar.

Fler miljötips