Avloppsvatten

I Örnsköldsvik transporterar Miva avloppsvatten i 57 mil ledningar med hjälp av 103 pumpstationer till 30 avloppsreningsverk. Varje år renar vi ca 10 miljoner kubikmeter avloppsvatten. Avloppsvatten är ett samlingsnamn för – i regel förorenat – vatten som avleds i rörledning, dike eller liknande. Exempel på avloppsvatten är spillvatten, dagvatten samt kylvatten och dräneringsvatten.

Från mekanisk till avancerad rening

Avloppsvatten har producerats i alla städer i alla tider. I äldre civilisationer spreds vattnet ut på gatan eller i bästa fall avleddes det i diken. Sjukdomar som exempelvis kolera spreds lätt. Cirka 600 år före Kristi födelse byggde romarna en första avloppsvattenledning i Rom. I och med att avloppsvattnet avleddes i slutna system förbättrades miljön.

Att rena avloppsvatten är en senare företeelse. Först på 1930-talet började arbetet med att bygga avloppsreningsverk ta ordentlig fart i Sverige. I början hade reningsverken bara det första reningssteget, så kallad mekanisk rening, som främst fungerade för att ta bort större fasta partiklar ur vattnet. Med tiden och i samband med den ökande urbaniseringen blev reningen allt mer avancerad. Idag kan vi rena ett avloppsvatten till den nivå som önskas. Det är bara en fråga om vad det får kosta och vilka krav som ställs.

Visste du att...

  • Allt utsläpp av avloppsvatten, oavsett om det är från ett hus eller från en hel stad, räknas som miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Det är bland annat därför som avloppsvatten ska avledas och renas så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer.
  • Du kan påverka kvaliteten på avloppsvattnet genom att inte spola ner annat än sådant som passerat genom kroppen och toalettpapper i avloppet. Reningen i reningsverken är effektiv mot sådant som kan orsaka sjukdom och övergödning. Men den är inte gjord för saker som örontops, blöjor, mobiltelefoner, lacknafta och avfettningsmedel.
  • Vi använder 12,5 kg disk-, tvätt- och rengöringsmedel per person och år. Du kan göra en stor insats genom att köpa produkter utan miljögifter. Välj miljömärkta produkter för både dig och ditt hem, så minskarmängden kemikalier som cirkulerar i vattnet. Kika efter produktermed Svanen, Bra Miljöval och EU-blomman nästa gång du handlar.
  • Ett avloppsvatten innehåller de flesta substanser som förekommer i samhället, till exempel bakterier, miljöfrämmande ämnen som hormoner, närsalter som fosfor och kväve, parasiter, suspenderat material, syreförbrukande substans, tungmetaller och virus.

Vanliga miljömärkningar är Svanen, Bra Miljöval och EU-blomman.

Driftinformation

Härligt! Just nu har vi inga driftstörningar.

"Reklam, nej tack"

#40 Ett svenskt hushåll får cirka 50 kilo pappersreklam varje år. Sätt upp en skylt med "Reklam nej tack" på brevlådan eller vid brevinkastet så slipper du 40 av dem. Genom att avbeställa reklam minskar du både utsläpp och skogsavverkning.

Fler miljötips