Vatten och avlopp

Flicka tittar ut över havet

Kommunalt VA finansieras solidariskt

Miva levererar kommunalt vatten och avlopp till fastigheter som ligger inom så kallade verksamhetsområden. Verksamhetområden är geografiska områden där kommunfullmäktige beslutat att kommunalt va ska finnas. Det är en skyldighet mot enskilda kunder som inte är uppsägningsbart för Miva. På samma sätt har enskilda kunder inte möjlighet att säga upp ett va-abonnemang för att man för tillfället inte har behov av kommunalt va till sin fastighet. Va-ledningarna och anläggningar måste finnas kvar och fortsättningsvis underhållas för att stå i beredskap att tillhanda vatten och leda bort avlopp när det så krävs. Systemet är detsamma över hela landet och regleras av lagen om de allmänna vattentjänsterna.

Alla kunder som har tillgång till kommunalt va betalar solidariskt för att sköta och underhålla den allmänna va-anläggningen i sin helhet. Förenklat uttryckt är den allmänna va-anläggningen alla ledningar och anläggningar som behövs för att Miva ska kunna leverera vatten till och ta hand om avloppsvatten från fastigheter anslutna till kommunalt va. Va-avgiften är också solidarisk på så sätt att den inte tar hänsyn till var du som kund bor. Grundavgiften för kommunalt vatten är densamma oavsett om du bor i centrala Örnsköldsvik eller på landsbygden.

Dricksvatten

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning för allt liv. Vi som arbetar på Miva ser till så att du som bor och verkar i Örnsköldsvik får tillgång till dricksvatten dygnet runt, året runt – idag och i framtiden. Vår målsättning är att leverera ett gott och hälsosamt dricksvatten till alla.

Avloppsvatten – spillvatten och dagvatten

Förutom att vatten är ett livsviktigt livsmedel är det också världens största spridare av föroreningar och sjukdomar. Vi tar hand om avloppsvattnet från våra kunder och renar det noga i våra reningsverk på ett miljöanpassat och resursriktigt sätt.

Miva ansvarar även för slamtömningen hos dig som har egen brunn.

Ett omfattande ledningsnät

I Örnsköldsviks kommun finns 182 mil ledningar och därtill sammanlagt 281 anläggningar. Ledningsnätet är med andra ord omfattande och i jämförelse med andra kommuner har Örnsköldsvik många meter ledning per kund. Det beror delvis på kommunens kuperade topografi, men också på historien och den tid då det fanns åtta mindre kommuner som alla byggde upp egna ledningsnät.

Dagligen arbetar vi för att underhålla allt detta och säkra både leverans och funktion. Utöver det löpande underhållet satsar Miva varje år åtskilliga miljoner kronor i upprustning av ledningsnät och anläggningar. Det gör vi för att vattnet ska gå en ren och frisk framtid till mötes i många miljoner år till.

Vad är ditt vatten värt?

Vatten är en absolut nödvändighet för att vi ska överleva. Därför är det viktigt att vi tar hand om det. Tillsammans.

Bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar

ABVA (Allmänna bestämmelser för användande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Örnsköldsviks kommun) reglerar ansvarsfördelningen mellan fastighetsägare och Miva.
Läs ABVA - de allmänna bestämmelserna för vatten och avlopp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Driftinformation

Vanliga frågor

Får jag spola ner hushållspapper i toaletten?
Läs svaret här

Förpackningar till återvinningsstation

#25 Tidningar och förpackningar av glas, papper, plast och metall lämnas på närmaste återvinningsstation som FTI, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, sköter och ansvarar för.

Fler miljötips