Va-kollektivet och vattentjänsterna

Vad innebär det egentligen att ingå i va-kollektivet? Får man tjäna pengar på vattnet? Och hur mycket dricksvatten har man rätt att få? Här försöker vi förklara hur det hänger ihop.

Va-kollektivet

Vatten- och avloppsverksamheten i Sverige får varken gå med vinst eller förlust utan ska alltid ha ett nollresultat. Va-verksamheten är en monopol verksamhet som styrs av självkostnadsprincipen, vilket betyder att den helt finansieras av anslutna kunder genom taxan för vatten och avlopp. Som boende i Örnsköldsviks kommun och ansluten till kommunalt vatten och avlopp är man en del av vårt va-kollektiv. Det betyder att man tillsammans med andra anslutna gemensamt äger de allmänna va-anläggningarna. Mivas uppdrag som va-huvudman är att på ett ansvarfullt sätt förvalta va-kollektivets pengar.

Va-taxan beslutas av kommunfullmäktige och sätter ramarna för hela va-verksamheten.

Va-huvudmannens leveranstjänster

Figuren Mivo i varselkläder och hjälm bär rör på axeln

Bestämmelser om vad Miva som va-huvudman ska leverera när det gäller dricksvatten finns i lagen om allmänna vattentjänster (2006:412), också kallad Vattentjänstlagen, och Allmänna bestämmelser för användning av Örnsköldsviks kommuns allmänna avloppsanläggning (ABVA). Vattentjänstlagen reglerar förhållandet mellan huvudmannen för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen och ägare av fastighet inom verksamhetsområdet för vatten och avlopp.

I ABVA hittar man t ex detta om dricksvattnets kvalitet, tryck och mängd:

Huvudmannen levererar vatten till fastighet, vars ägare har rätt att använda den allmänna dricksvattenanläggningen och som iakttar gällande bestämmelser för användandet. Huvudmannens leveransskyldighet avser endast vatten av dricksvattenkvalitet för normal hushållsanvändning. Huvudmannen garanterar inte att visst vattentryck eller viss vattenmängd per tidsenhet alltid kan levereras.

Och även detta när det gäller leverans av dricksvatten:

Huvudmannen har rätt att begränsa eller avbryta vattenleveransen när denne finner det nödvändigt för att förebygga person- eller egendomsskada samt för reparation, ändring, kontroll eller annan sådan åtgärd som berör huvudmannens egna eller därmed förbundna anläggningar. Vid begränsad vattentillgång är fastighetsägare skyldig att reducera sin vattenförbrukning enligt huvudmannens anvisningar. Vid planlagt leveransavbrott lämnar huvudmannen på lämpligt sätt meddelande om detta.

Dyrt eller billigt vatten?

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning för allt liv. Vi som arbetar på Miva ser till så att du som bor och verkar i Örnsköldsvik får tillgång till dricksvatten dygnet runt, året runt – idag och i framtiden. Vår målsättning är att leverera ett gott och hälsosamt dricksvatten till alla.

På frågan om vattnet i Örnsköldsvik är dyrt eller billigt, så är priset för vårt vatten något högre än genomsnittet i svenska kommuner. Orsaken till det är vår till ytan stora kommun i kombination med vår kuperade topografi som kräver långa ledningar och många anläggningar. Även vår historia bidrar till ett högre pris. Tidigare fanns det åtta mindre kommuner inom nuvarande Örnsköldsviks kommun som alla byggde upp egna ledningsnät.

Underliggande sidor

Hjälpte informationen på sidan dig?