Denna sida är riktad till företagskunder

Fettavskiljare

Mivas ledningsnät är utformat för att ta emot avloppsvatten från hushåll med ett lågt fettinnehåll. Om större mängd släpps ut i nätet är risken stor för avloppsstopp. Anledningen är att fettet kyls av och ger beläggning på rörväggar i ledningsnätet. Detsamma gäller även för enskilda avlopp.

Grafik som visar hus och verksamheter i siluett och hur vatten- och avloppsledningar är dragna

Verksamheter som bidrar med stora mängder fett måste installera en fettavskiljare. Exempel på sådana verksamheter är:

  • livsmedelsindustrier, till exempel slakteri, rökeri, charkuteri och bageri
  • storhushåll, till exempel restaurang, café, konditori, friteringsanläggning, gatukök, pizzeria, hamburgerbar, salladsbar, personalmatsal, catering och storkök
  • livsmedelsbutiker med manuella chark- och/eller grillavdelningar

Att tänka på vid installation

  • Bygganmälan ska lämnas in till Byggenheten inom kommunens Samhällsbyggnadsförvaltning. Till den ska installationsritning, kontrollplan och namn på kvalitetsansvarig bifogas.
  • Fettavskiljaren ska vara typgodkänd och funktionstestad.

Dimensionering

Avskiljaren dimensioneras bland annat utifrån antalet matportioner per dag. Portionerna beräknas genom att multiplicera antalet sittplatser i lokalen med 3 (antalet sittningar), varefter dimensionerande maxflöde erhålls i tabellen nedan.

Dimensionering av fettavskiljare

Matportioner per dag

Normstorlek för avskiljare (liter/sekund)

0-200

2

201-400

4

401-700

7

701-1000

10

1001-

Special

Vald avskiljare ska klara standarden SS-EN 1825-2 och ska uppfylla gällande krav i Riktlinjer vid utsläpp.

Tömning och kontroll

Avskiljaren ska tömmas och rengöras regelbundet. Hur ofta beror på verksamheten, men avskiljaren ska alltid tömmas minst en gång årligen. Det är fastighetsägarens ansvar att se till att tömning och kontroll utförs.

Frågor

För övriga frågor angående fettavskiljare, kontakta Miljö- och hälsoenheten inom kommunens Samhällsbyggnadsförvaltning, 0660-88 000. Samhällsbyggnadsförvaltningen är tillsynsmyndighet inom avfallsområdet som bland annat beviljar dispens och tillstånd inom området.

Vad är en fettavskiljare?

En fettavskiljare består av olika kammare där fettet separeras från vattnet. Fettet väger lättare än vattnet och flyter upp till ytan och kan därefter tas omhand. Matrester och andra tyngre partiklar sjunker istället till bottnen och bildar slam. Vattnet som passerar fettavskiljaren separeras därför både från fett och slam. Fettavskiljaren måste emellertid tömmas och rengöras regelbundet, annars förlorar den sin funktion. Dessutom kan bakterier bildas och sprida otrevlig lukt.

Hjälpte informationen på sidan dig?