Ny taxemodell för vatten och avlopp

Miva har påbörjat arbetet med att förändra konstruktionen av taxan för vatten och avlopp.

Örnsköldsviks kommun har idag en taxekonstruktion som antogs 1972 och som med smärre justeringar gällt sedan dess. Vi har under en längre tid haft behov att uppdatera vår va-taxa för att anpassa den till både regelverk och branschstandard, men det är ett omfattande arbete.

Under 2021 fattade kommunfullmäktige beslut om ny modell för anläggningsavgiften. Under 2024 kommer även brukningsavgiften i va-taxan att ses över.

Avgifter i den nya anläggningsavgiften

Anläggningsavgiften är en engångsavgift för att ansluta vatten och avlopp. Anläggningsavgiften ska täcka Mivas kostnader för att ordna den allmänna dricksvatten- och avloppsanläggningen.

Tomtyteavgift – tomtytan i kvadratmeter.
Bostadsenhetsavgift – antal lägenheter/bostadsenheter.
Förbindelsepunktsavgift – upprättande av förbindelsepunkt.
Servisavgift – antalet vattentjänster som ansluts.

Varför behövs en tomtyteavgift?

Den nya anläggningsavgiften innehåller en tomtyteavgift som redan nu väckt frågor hos kunder. Det är en princip för fördelning av va-huvudmannens kostnader vid nyanslutning.

Ju större fastighet, desto större är kostnaden rent generellt för ledningsdragning till fastigheten. Men det handlar inte om exakt rättvisa för varje enskild fastighet utan rättvisan och skäligheten är på en kollektiv nivå.

Tomtyteavgiften är branschstandard och används i en stor del av landets kommuner.

Hjälpte informationen på sidan dig?