Ordlista

Avfall & Återvinning

Avfall 
Varje föremål, ämne eller substans som innehavaren gör sig av med, avser att eller är skyldig att göra sig av med.

Avfallshantering 
Verksamhet eller åtgärd som utgörs av insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall.

Bioavfall 
Biologiskt lättnedbrytbart avfall, d.v.s. den del av det organiska avfallet som på kort tid kan brytas ner i biologiska processer, exempelvis mat- och trädgårdsavfall.

Biogas 
Gas som bildas vid syrefri nedbrytning av biologiskt material, huvudsakligen bestående av metan och koldioxid.

Biologiskt avfall 
Se bioavfall

Brännbart avfall 
Sådant avfall som brinner utan energitillskott efter det att förbränningsprocessen startat.

Bygg- och rivningsavfall 
Avfall som uppkommit vid nybyggnad, tillbyggnad, renovering, ombyggnad eller rivning av byggnad.

Deponi 
Kontrollerat upplag för avfall som inte avses flyttas. Slutlig förvaring av avfall, d.v.s. soptipp.

Elektriskt och elektroniskt avfall 
Avfall från elektriska och elektroniska produkter inklusive alla komponenter, utrustningsdelar och förbrukningsvaror som har haft en elektrisk eller elektronisk funktion.

Energiåtervinning 
Tillvaratagande av el/värme som alstras i en anläggning för avfallsförbränning eller av gas från organiska ämnen, t.ex. exempel i en rötningsanläggning eller på en deponi.

Farligt avfall 
Avfall som har en eller flera farliga egenskaper, till exempel giftigt, cancerframkallande, explosivt eller brandfarligt.

Fraktion
Ett materialslag, en kvalitet, som separerats från en blandning av olika materialslag.

FTI
FTI = Förpacknings- och Tidningsinsamlingen. FTI:s uppgift är att se till att förpackningar och tidningar samlas in och återvinns i Sverige. FTI har ett rikstäckande insamlingssystem med 5 800 återvinningsstationer. FTI erbjuder företag att uppfylla sitt producentansvar för förpackningar av plast, metall, papper/kartong och wellpapp genom att ansluta sig till REPA, som är en del av FTI.

Förpackning
Alla produkter, oavsett material, som används för att innehålla, skydda, hantera, leverera och presentera en vara.

Grovsopor/grovavfall 
Hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande att det inte är lämpligt att samla in i säck eller kärl.

Hushållsavfall 
Avfall som kommer från hushåll och avfall från annan verksamhet som till sin typ eller sammansättning liknar det avfall som kommer från hushåll.

Icke brännbart avfall 
Avfall som inte kan förbrännas även om energi tillförs, exempelvis sten, metaller.

Industriavfall 
Avfall uppkommit genom en verksamhetsprocess.

Kompostering 
Biologisk hantering där biologiskt avfall bryts ner under förbrukning av syre.

Källsortering
"Sortering vid källan", dvs sortering av olika fraktioner till exempel förpackningar, tidningar, organiskt avfall, brännbart och icke brännbart material som lämnas var för sig.

Kärl- och säckavfall 
Den del av hushållavfallet som läggs i kärl eller säck, det vill säga exklusive avfall till materialåtervinning, grovavfall och farligt avfall.

Lakvatten 
Vätska som rinner genom, tränger ut ur eller innehålls av avfall under deponering, mellanlagring eller transport.

Matavfall 
Livsmedelsavfall från livsmedelskedjan (hushåll, restauranger, storkök, butiker och livsmedelsindustrin) som av kommersiell eller annan orsak inte gått till konsumtion.

Miljöstation 
Vanligtvis bemannad mindre anläggning för mottagning av hushållens farliga avfall.

Producent
Förpackningar: Den som yrkesmässigt tillverkar, för in till Sverige eller säljer en förpackning eller en förpackad vara. Tidningar: Den som yrkesmässigt tillverkar eller importerar tidningspapper och trycker eller importerar tidningar.

Producentansvar
Producentansvaret för förpackningar och returpapper, tidningar innebär att den som tillverkar förpackningar och tidningar även ansvarar för att de ska kunna samlas in och återvinnas på ett miljömässigt korrekt sätt efter konsumentens förbrukning. Producentansvar finns också för bilar, däck samt elektriska och elektroniska apparater, inklusive glödlampor.    

REPA
REPA (Reparegisteret AB) är ett dotterbolag till FTI. REPA står för "REgister för ProducentAnsvar". Svenska företag kan ansluta sig till REPA och betala förpackningsavgifter för plast-, papper/kartong- och metallförpackningar. Därmed uppfyller de sitt producentansvar för förpackningar av dessa material. Avgifterna finansierar insamlingen och återvinningen.

Returpapper
Med returpapper avses dags- och veckotidningar, tidskrifter, direktreklam, telefonkataloger, kataloger för postorderförsäljning och liknande produkter av papper.

Tidning
Se "Returpapper"

Täckning 
Material på deponi, ofta i flera lager, för att dränera lakvatten, förhindra regnvatten att tränga ner och ibland för att hindra avfallet att blåsa iväg. Mellantäckning läggs mellan lager av avfall, sluttäckning i ett tjockare lager överst, ibland med en avslutande plantering.

Vitvaror Vanligen större hushållsprodukter typ diskmaskin, tvättmaskin och kylskåp.

Återanvändning En produkt som återanvänds i samma funktion, till exempel en returglasflaska som rengörs och fylls med dryck igen.  

Återvinning Material som upparbetas i en produktionsprocess och används på nytt, exempelvis konservburkar som smälts ner och blir råvara till nya konservburkar eller stålrör.

Återvinningscentral, ÅVC
En bemannad inlämningsplats med öppettider som kommunerna, eller i vissa fall privata avfallsentreprenörer, ansvarar för. Oftast kan hushåll och företag lämna grovavfall som möbler, kylskåp och trädgårdsavfall där. Vanligtvis tar återvinningscentralerna också emot farligt avfall. De kan dessutom ibland fungera som mottagningspunkter där företagen kan lämna sina förpackningar samt för hushållens skrymmande förpackningar.

Återvinningsstation, ÅVS
Obemannade platser med mindre behållare där hushåll kan lämna sina sorterade förpackningar och tidningar. Återvinningsstationerna finns utplacerade i bostadsområden vid exempelvis butiker och bensinstationer. FTI ansvarar för dem och etablerar stationerna.

Driftinformation

En mobil ger 86 kg avfall

#43 För att producera en enda mobiltelefon genereras 86 kilo avfall. Genom att använda den längre och sälja den vidare kan du göra både plånboken och miljön en stor tjänst.

Fler miljötips