Denna artikel är äldre än sex månader och kanske inte längre aktuell.

Publicerad 2019-12-17

Taxor för 2020 är beslutade

Den 16 december 2019 beslutade Örnsköldsvik kommunfullmäktige om justerade avgifter i taxan för vatten och avlopp samt hushållsavfall. Beslutet behövde passera fullmäktige eftersom justeringen är högre än vad Miva själva får besluta om. De nya taxorna börjar gälla från den 1 februari 2020 och för en schablonfamilj i villa ansluten till kommunalt va och som sorterar sitt matavfall separat innebär det en ökad månadskostnad på cirka 54 kronor.

För vatten och avlopp är behovet av förnyelse den främsta orsaken till höjningen. Mycket stora investeringar i både anläggningar och ledningsnät är nödvändiga för att framtidssäkra vattenleverans och rening av avloppsvatten.

Mivas VD Gerth Mattebo

– Efter flera år med små justeringar i nivå med vad konsumenprisindex anger konstaterar vi att en större höjning är nödvändig. Vi har flera stora projekt igång som exempelvis bygget av ett nytt vattenverk i Gerdal och en ny överföringsledning mellan By och Gerdal. Men det finns mycket mer att göra i ledningsnät, anläggningar, styrsystem med mera. Det här är inte åtgärder för att förbättra en slutprodukt, utan åtgärder och kostnader som är nödvändiga för kunna behålla det vi har idag, säger vd Gerth Mattebo.

Va-taxan höjs 51 kronor per månad

Brukningsavgiften är den fasta och rörliga avgift som fastighetsägare med kommunalt va betalar för de vatten- och avloppstjänster som de får tillgång till. Brukningsavgiften för en schablonfamilj justeras med ca 6 %.

En schablonfamilj med 2,2 personer boende i villa med anslutning av vatten och avlopp till det kommunala va-nätet förbrukar cirka 150 kubikmeter vatten per år. Priset för detta uppgår under 2020 till 881 kr/månad att jämföra med 830 kr/månad för 2019. En ökning med 51 kr/månad. För en schablonfamilj i lägenhet är motsvarande ökning 29 kr/månad. 

Anläggningsavgiften, det vill säga den engångskostnad i första hand nytillkomna va-kunder betalar, är oförändrad för 2020.

Fler uppmuntras sortera matavfall separat

Taxan för hushållsavfall justeras med ca 6 %. Den mest påtagliga höjningen får den som inte sortera sitt matavfall separat i ett brunt sopkärl.

– Idag har drygt 50 % av hushållen i kommunen ett brunt kärl för matavfall. Vi vill att andelen ska öka så att vi kan nå upp till målet för matavfallsinsamlingen i avfallsplanen som kommunfullmäktige antagit. Taxan blir därför ännu mer miljöstyrande då viktavgiften för de som inte sorterar ut sitt matavfall separat i ett brunt kärl höjs medan den är oförändrad för de som sorterar sitt matavfall separat, säger Gerth Mattebo.

Andra orsaker till taxejusteringen kostnader för utökade service då antalet återvinningscentraler gått från en till fem samt en ny skatt på allt avfall som går till förbränning.

En schablonfamilj med 2,2 personer boende i villa utan hemkompost kastar enligt 2018 års statistik 343 kg hushållsavfall och ställer ut sopkärlet cirka 14 gånger per år. Priset för en familj med enbart grönt kärl uppgår till 225 kr/månad under 2020 att jämföra med 193 kr/månad 2019. För en familj som sorterar ut matavfallet i brunt kärl uppgår priset till 153 kr/månad istället för 150 kr/månad 2019. En ökning med cirka 32 kr/månad för familjen med enbart grönt kärl och 3 kr/månad för familjen som sorterar ut matavfallet i brunt kärl. För familj i lägenhet motsvarar justeringen 21 kr/månad om enbart grönt kärl används och 2 kr/månad om matavfallet sorteras separat i brunt kärl

Justering från 1 februari 2020

Efter att protokollet från kommunfullmäktige offentliggjorts inträder en laglighetsprövningsperiod enligt Kommunallagen som är tre veckor lång. Först därefter kan den nya taxan börja gälla. Ny taxa för vatten och avlopp samt hushållsavfall gäller därför från 1 februari 2020.

Läs mer: Tvingas jag som har hemkompost att skaffa ett brunt kärl för matavfall

Beställ brunt kärl för matavfall

Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se
Måndag-fredag 9.00-15.00, lunch 11.30-12.30
Följ Miva på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Driftinformation