Denna artikel är äldre än sex månader och kanske inte längre aktuell.

Publicerad

Miva säkrar dricksvattnet för kommande generationer

Vi tar för givet ett det alltid ska finnas när vi sätter på kranen. Dricksvattnet, vårt viktigaste livsmedel. Men klimatförändringar och åldrande anläggningar gör att detta inte kommer att vara en självklarhet i framtiden utan särskilda insatser. Miva driver därför ett stort projekt för att säkra tillgången till dricksvatten och öka leveranssäkerheten. Allt för att kommande generationer ska ha lika god tillgång till vatten som vi har idag.

Idag kan vi allt oftare läsa i dagstidningarna om att delar av Sverige står inför den största vattenbristen på länge. I Örnsköldsviks kommun finns ingen akut risk för låga grundvattennivåer i de kommunala vattentäkterna. Men på sikt kan klimatförändringar, ändrade behov hos konsumenterna och åldrande anläggningar ge upphov till problem, även för en kommun som Örnsköldsvik som är gynnad med relativt god tillgång till vatten. Under de närmaste åren genomför Miva därför ett antal satsningar i projektet ”Säkrad dricksvattenförsörjning centralorten”. Projektet genomförs mellan 2016–2020 och innehåller bland annat ett nytt vattenverk i Gerdal, en ny vattentäkt i By som garanterar en reservkapacitet, förstärkning av den nuvarande huvudvattenledningen mellan Gerdal och Hörnett som transporterar dricksvatten till centralorten samt en ny överföringsledning mellan By vattentäkt och det nya vattenverket och en ny huvudvattenledning till Sidensjö med omnejd.

- Vi har idag ett utmärkt dricksvatten, säger Gerth Mattebo, VD på Miva. Men projektet ska säkra att vi får en vattenförsörjning som håller över tid och som kan hantera yttre hot och risker som exempelvis föroreningar och klimatförändringar.

Gerdals vattentäkt är kommunens största och försörjer ca. 40 000 personer med dricksvatten. Genom åren har vattentäkten i olika sammanhang varit i fokus för diskussioner eftersom den ligger nära tungt trafikerade väg 335 och de risker det medför. Huvudledningen från vattenverket i Gerdal ner mot centralorten har också vid några tillfällen drabbats av ledningsbrott som orsakat leveransstopp av dricksvatten. Med hjälp av vattenförsörjningsprojektet minskar dessa risker. Trafikverket utför också under 2016–2018 skyddsåtgärder på känsliga vägavsnitt på väg 335 som både Miva och Örnsköldsviks kommun medfinansierar. Detta ska öka skyddet mot förorening i händelse av olyckor efter vägen.

- Vi bevarar en unik vattenförekomst för framtiden och tar därmed ett stort ansvar utöver vardaglig drift och underhåll. Projektet är en del i en större satsning för att kunna säkra den kommunala dricksvattenförsörjningen för hela kommunen – ett arbete som kommer att fortsätta under flera år framöver, fortsätter Gerth Mattebo.

Med en extra dricksvattentäkt i By och en långsiktig plan för hur vi långsiktigt ska försörja kommunen med dricksvatten kan Mivas uppdrag genomföras mer kostnadseffektivt eftersom rätt beslut kan tas idag, exempelvis vid val av dimensioner på ledningar och antal anläggningar. Ett uttalat mål är att minska antalet vattenverk och istället bygga ihop ledningsnäten, bland annat för att vattentäkter ska kunna fungera som reserver åt varandra i händelse av driftproblem. Initialt står säkrad dricksvattenförsörjning till centralorten i fokus, eftersom den är mest beroende av dricksvatten utifrån befolkningstäthet, fungerande sjukvård, industri med mera.

Miva bedriver sedan en tid tillbaka ett aktivt arbete för att säkra vattenförsörjningen. Utöver projektet Säkrad dricksvattenförsörjning handlar det om skyddsområden runt våra vattentäkter, att vi tar fram en nödvattenplan och strategi för den kommunala dricksvattenförsörjningen.

För mer information
Jennie Högström, kommunikationsansvarig, Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB jennie.hogstrom@miva.se, 0660-330 321

Gerth Mattebo, VD, Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB, gerth.mattebo@miva.se, 0660-330 325

Fakta om Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB
Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB – Miva – är ett helägt kommunalt bolag som ansvarar för vatten och avlopp samt avfall och återvinning i Örnsköldsviks kommun. Vi producerar, distribuerar och säljer dricksvatten samt tar hand om och renar avloppsvatten. Vi ansvarar även för att samla in, behandla och transportera bort kommunens hushållsavfall. Miva har drygt 100 medarbetare och omsätter 200 miljoner kronor.

Fakta om Säkrad dricksvattenförsörjning 2016–2020
Projektet genomförs mellan 2016–2020 och är uppdelat i två delprojekt, produktion och distribution. Projektet i helhet innehåller ett nytt vattenverk i Gerdal, en ny vattentäkt i By som garanterar en reservkapacitet, förstärkning av den nuvarande huvudvattenledningen mellan Gerdal och Hörnett som leverar dricksvatten till centralorten samt en ny överföringsledning mellan By vattentäkt och det nya vattenverket och en ny huvudvattenledning till Sidensjö med omnejd.

Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se
Måndag-fredag 9.00-15.00, lunch 11.30-12.30
Följ Miva på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Driftinformation