Miva förklarar vem som beviljar dispens

I en insändare i ÖA den 25 augusti ifrågasätts principerna för hur en privatperson idag kan beviljas dispens från grundavgiften för hushållsavfall. Här förklarar Miva vem som gör vad och hur dispensförfarandet går till. Hela insändaren kan du läsa på allehanda.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det är riktigt att Miva under våren skickat brev till alla fastighetsägare med avstängt abonnemang för hushållsavfall. Däremot är det inte Miva som beviljar dispens från ett abonnemangs grundavgift, utan Örnsköldsviks kommun i egenskap av tillståndsmyndighet. Miva har med andra ord ingen insyn i inkomna dispensansökningar eller någon möjlighet att påverka dessa.

Skyldighet att lämna avfall
Enligt Miljöbalken har alla hushåll och fastighetsägare en lagstadgad skyldighet att lämna hushållsavfallet till sin kommun för borttransport och behandling. I vår kommun är det Miva som fått uppdraget att ansvara för insamling och behandling av hushållsavfallet.

I början av året fanns ett stort antal fastigheter i kommunen som saknade abonnemang för hushållsavfall. Flera av dessa hade förvisso av olika anledningar dispensbeslut, men många saknade också ett sådant. För att leva upp till lagen och även få en tydlighet i vilka dispensregler som gäller informerades alla fastighetsägare utan abonnemang om att ett sådant skulle öppnas. För de fastigheter med folkbokförda personer öppnades ett åretruntabonnemang med en årlig grundavgift på 1 075 kr. För fastigheter som saknade folkbokförda personer öppnades ett fritidshusabonnemang med en årlig grundavgift på 450 kr. Denna information skickades från Miva under våren och det är den Jan Nordin hänvisar till.

Kommunen ansvarar för dispensgivning
I samma information framgick även att fastighetsägaren kan befrias från skyldigheten att lämna avfall. Sådan dispens ges om fastigheten kan anses vara obeboelig och detta kan bevisas. Det handlar alltså inte om hur mycket man befinner sig i fastigheten. Den som önskar dispens ska ansöka om sådan till Bygg- och miljöavdelningen inom kommunens Samhällsbyggnadsförvaltning och prövningen kostar 785 kr. Den som vill veta mer kring dispensförfarandet uppmanas kontakta Bygg- och miljöavdelningen hos kommunen för närmare information.

Grundavgiften täcker mer än bara sophämtning
Till sist ett kort förtydligande kring själva idén med grundavgiften. Många tror att grundavgiften för hushållsavfall enbart ska finansiera den hämtning av hushållsavfall som görs med sopbil. I själva verket är grundavgiften en solidarisk fördelning av kostnader för att alla med abonnemang bland annat också ska kunna utnyttja återvinningscentralen på Må och de mobila återvinningsgårdarna. Ett minskat antal grundavgifter skulle därför innebära att grundavgiften i sig måste höjas för att finansiera dessa tjänster.

Självkostnadsprincipen innebär att Miva inte får gå med vinst, men också att bolaget måste bära alla sina kostnader. Det gör att vi hela tiden arbetar för att bedriva vår omfattande verksamhet så rationellt och kostnadseffektivt som möjligt. Allt i syfte att bidra till en hållbar utveckling i kommunen och att du som kund ska få så mycket service som möjligt för den grundavgift du betalar.

Lars Westberg
Funktionsledare kommunikation
Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Rodney Miller
Miljöhandläggare
Bygg- och miljöavdelningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Örnsköldsviks kommun

Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se
Vardagar 9.00-15.00, lunchstängt 11.30-12.30

Driftinformation