Denna artikel är äldre än sex månader och kanske inte längre aktuell.

Publicerad 2012-09-06

Kommentar till Svenskt Vattens taxestatistik för 2012

Idag kom branschorganisationen Svenskt Vatten med sin årliga statistik, som visar pris-utvecklingen för VA-taxan i landets 290 kommuner. Medelhöjningen för 2012 ligger på cirka 4,5 %, men varierar stort i olika delar av landet. I Örnsköldsvik är höjningen 4 %, vilket i en kommunjämförelse ger en förbättrad placering med två steg för normalvillan och elva steg för boende i lägenhet.

Årets sammanställning av statistiken visar att den genomsnittliga årskostnaden för en schablonfamilj boende i villa är 5 068 kronor. I Örnsköldsvik är kostnaden 8 244 kronor. Billigast är det i Tibro, där årskostnaden är 2 869 kronor och dyrast är det på Tjörn med 9 700 kronor.

För en lägenhetsinnehavare är den genomsnittliga årskostnaden för riket 3 136 kronor och i Örnsköldsvik 4 725 kronor. Billigast är det i Stockholm/Huddinge som har en årskostnad motsvarande 1 492 kronor och dyrast är det på Hammarö med 6 601 kronor.

Behov av tredubbla investeringar


Svenskt Vattens analyser visar att vattentjänstsektorn behöver tredubbla sina investeringar under kommande 20-årsperiod för att klimatanpassa, förnya, säkra och öka reningsgraden. Branschen är dessutom under stark utveckling med pågående generationsväxling som innebär fler välutbildade unga medarbetare med tydligt miljöfokus. Många aktörer går även samman för att bilda starkare enheter för att möta framtidens alla krav. Allt satsningar som kräver ökade resurser.
— Glädjande kan vi i årets taxestatistik se en antydan till trendbrott, med fler kommuner som tar höjd för ökade satsningar. Man kan känna viss oro för att många kommuner inte alls höjer sin VA-taxa, säger Lena Söderberg, VD Svenskt Vatten.

Miva har redan ökat investeringarna


I Örnsköldsvik har övergången av VA-verksamheten från förvaltning till bolag inneburit, att Miva under sina tre första år kunnat öka investeringarna i paritet med Svenskt Vattens analyser. Detta utan att för den skull höja taxan i motsvarande grad.
— Men med ett stort ledningsnät och många anläggningar måste reinvesteringarna i framtiden öka ytterligare. För att säkerställa vårt uppdrag att leverera dricksvatten och omhänderta avloppsvatten i enlighet med lagar och miljökrav behöver taxan därför fortsättningsvis öka mer än den normala kostnadsökningen, säger Gerth Mattebo, VD på Miva.

Hur mycket taxan för vatten och avlopp kan komma att höjas i framtiden är däremot för tidigt att säga. Nuvarande taxa kommer att ses över innan årsskiftet och beslut om taxan fattas som vanligt av kommunfullmäktige.

Stor variation över landet


Kostnaden för vattentjänsterna varierar kraftigt mellan landets kommuner. De viktigaste orsakerna beror på om kommunen har en tät eller utspridd bebyggelse. Det avgör hur långt ledningsnät som krävs och om kommunen måste ha många små anläggningar eller få stora anläggningar som ger stordriftsfördelar. Vattenkvaliteten i råvattentäkten, kapitalskulden och räntesatserna samt hur mycket man behöver underhålla sin infrastruktur för att garantera en säker drift är andra faktorer som påverkar storleken på taxehöjningen.

Örnsköldsviks kommuns placering i listan beror till största delen på kommunens stora yta och topografi. En viktig faktor är också att befintlig infrastruktur med många små anläggningar och långt ledningsnät huvudsakligen är byggd under 60- och 70-talet innan kommunsammanslagningarna.
— Med en befolkningstäthet på åtta personer per kvadratkilometer blir kostnaderna för samhällsservice väsentligt högre än i kommuner med hög befolkningstäthet, avslutar Gerth Mattebo.

Läs mer på Svenskt Vattens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se
Måndag-fredag 9.00-15.00, lunch 11.30-12.30
Följ Miva på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster