Denna artikel är äldre än sex månader och kanske inte längre aktuell.

Publicerad 2012-08-30

Förtydligande kring sophämtningsrutiner

Örnsköldsviks Allehanda har i ett par artiklar velat ge en bild av de förändringar som just nu görs i sophämtningsrutinerna. Artiklarna har ensidigt fokuserat på själva förändringarna och inte orsakerna till förändringarna.

Som ett led i att införa viktbaserad avgift för hushållsavfall genomförde Miva 2009 ett omfattande projekt som innebar att samtliga fastighetsägare i kommunen fick gröna sopkärl. För ett stort antal kunder på landsbygden, som tidigare nyttjat gemensamma containrar, innebar detta stora förändringar i sophämtningsrutinerna. Nya kärlplatser har upprättats liksom en säker och så bra färdväg för sopbilen som möjligt. Nu är det dags att göra motsvarande översyn på de områden som sedan tidigare haft egna sopkärl.

Lagstiftning ligger till grund


Den översyn av sophämtningsrutinerna som just nu genomförs hör alltså samman med att skapa likvärdiga rutiner kring hanteringen av de gröna sopkärlen. Översynen baseras i sin tur på branschorganisationen Avfall Sveriges "Handbok för avfallsutrymmen" som innehåller råd och anvisningar för transport, förvaring, arbetsmiljö med mera. Aktuell lagstiftning och erfarenheter från avfallsbranschen ligger till grund för råden och anvisningarna.

De förändringar som görs i samråd med kunder i olika delar av kommunen baseras med andra ord i stor utsträckning på lagkrav som Miva och vår insamlingsentreprenör inte kan påverka, utan måste anpassa sin verksamhet utifrån.

Risker vid backning och halka


Framförallt är det risker med sophämtning kopplat till backning och halt väglag som Miva nu ser över. Backning är en allvarlig risk för både föraren och människor i sopbilens närhet i händelse att föraren tappar kontrollen över fordonet. I arbetsmiljöverkets föreskrifter framgår det dessutom tydligt att backning inte får förekomma annat än i undantagsfall och aldrig på gång- och cykelvägar, i bilfria områden, intill lekparker, bostadsentréer, skolor, förskolor och äldreboenden. Detta är exempel på krav som inte kan negligeras och där Miva även fortsättningsvis kommer att se över riskområden.

Lösning tillsammans med kund


I samband med översynen undersöker vi tillsammans med berörda kunder tänkbara lösningar genom att exempelvis flytta enstaka kärlplats eller skapa gemensamma kärlplatser. I de fall en väg som finns på kommunägd mark på olika sätt kan åtgärdas förs en diskussion med Samhällsbyggnadsförvaltningen, som prioriterar och beslutar om sådana åtgärder. Strävan är alltid att sophämtningen även fortsättningsvis ska genomföras på ett så bekvämt och säkert sätt för både kunder och vår insamlingsentreprenör som kör sopbilarna.

Dragväg i flerfamiljshus


Ett annat problem som uppmärksammats i tidningen rör flerfamiljshus som inte vill ha sopkärl stående vid gatan eller intill fastigheten. För att undvika det kan fastighetsägaren beställa tilläggstjänsten dragväg. Dragväg innebär att personalen i samband med sophämtning hämtar sopkärlet på annan plats än den ordinarie kärlplatsen intill vägen. Men även för dragväg gäller givetvis att ta hänsyn till gällande lagstiftning kring exempelvis arbetsmiljö.

Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se
Måndag-fredag 9.00-15.00, lunch 11.30-12.30
Följ Miva på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster