Artikeln publicerades 6 oktober 2022

Förslag till va- och avfallstaxa 2023

Tre män i varselkläder arbetar med en vattenledning i en stor grop

Miva har lagt fram förslag till taxor för de kommunala vatten- och avfallstjänsterna för 2023. För en schablonfamilj i villa med kommunalt vatten och avlopp som sorterar ut sitt matavfall innebär den föreslagna taxejusteringen ökade kostnader med 95 kronor i månaden. I november väntas kommunfullmäktige ta beslut om taxorna.

Den kommunala vatten- och avfallsverksamheten som Miva ansvarar för finansieras via avgifter och får inte gå med vinst.

- Avgifterna behöver anpassas efter kostnader och aktuella förutsättningar. För närvarande domineras dessa av det rådande världsläget och gör att vi liksom många andra verksamheter brottas med bland annat räntehöjningar och ökade kostnader för material, energi och bränsle. Vi har ett viktigt och långsiktigt uppdrag och omfattande investeringsbehov. Just nu gör vi stora investeringar där ett exempel är att vi snart inviger ett nytt modernt vattenverk för centralorten. Därtill har vi fortsatt stora utmaningar i att rusta vårt ledningsnät och våra anläggningar, säger Mivas vd John Eriksson.

Vatten och avlopp

Anläggningsavgifter

Inför 2023 föreslås en höjning av anläggningsavgiften med 2 procent. Detta på grund av en hög inflation och ökade materialkostnader.

Anläggningsavgiften är en engångskostnad när du ansluter din fastighet till kommunalt vatten och avlopp.

Brukningsavgifter

För alla med kommunalt vatten och avlopp föreslås en höjning av brukningsavgiften med cirka 8 procent från 2023. För en schablonfamilj i villa motsvarar det en ökning med cirka 76 kronor i månaden.

Även här påverkar hög inflation och ökade kostnader, men framförallt de stora investeringar som är nödvändiga i ledningsnät och anläggningar. Ledningsnätet på många håll i kommunen är utslitet och innebär akuta läckor och stort svinn. Även vattenverk och avloppsreningsverk har stora behov av underhåll och anpassning utifrån skärpta lag- och miljökrav.

- Vi har pratat om behov av långsiktiga investeringar i va-anläggningen under många år, men det är ändå i sin linda. Vi har ett 180 mil långt ledningsnät och närmare 300 anläggningar som det kommer att ta fortsatt många, många år att rusta upp, säger John Eriksson. Situationen är densamma i hela landet och enligt branschorganisationen Svenskt Vatten behöver investeringstakten öka och va-taxan generellt fördubblas i dagens penningvärde under de kommande 20 åren.

Avfall och slam

Avfallstaxan täcker kostnaderna för att hämta och hantera mat- och restavfall samt driften av alla återvinningscentraler. Målsättningen är en ökad sortering och en resurseffektiv hantering, vilket på senare år inneburit en utökad service med fullvärdiga återvinningscentraler och introduktion av självservice.

Från 2023 föreslås avgifterna för avfall att höjas med 11 procent. För en schablonfamilj i villa som sorterar sitt matavfall separat motsvarar det en ökning med cirka 19 kronor i månaden.

Orsakerna till höjningen förutom utökad service som exempelvis Lämna själv-kort är ökade kostnader för energiåtervinning genom förbränning och nytt entreprenadavtal med ökade kostnader för insamling av mat- och restavfall.

Slamtömning

Taxan för slamtömning föreslås höjas med 7 procent. Orsaken till höjningen är kraftigt höjt entreprenadavtal för slamtömning.

De justerade taxorna beslutas i kommunfullmäktige den 28 november.

Din nya avgift för vatten och avlopp - så har vi räknat

Exempel brukningsavgift en- och tvåfamiljshus
En schablonfamilj med 2,2 personer boende i villa i Örnsköldsvik med anslutning av vatten och avlopp till det kommunala va-nätet förbrukar 150 kubikmeter vatten per år (typhus A enligt Svenskt Vatten). Priset för detta uppgår under 2023 till cirka 1 096 kr/månad att jämföra med cirka 1 020 kr/månad för 2022. En ökning med cirka 76 kr/månad.

Exempel brukningsavgift flerfamiljshus
En schablonfamilj med 1,5 personer boende i lägenhet i Örnsköldsvik med anslutning av vat-ten och avlopp till det kommunala va-nätet förbrukar 133 kubikmeter vatten per år (typhus B enligt Svenskt Vatten). Priset för detta uppgår under 2023 till cirka 655 kr/månad att jämföra med cirka 604 kr/månad för 2022. En ökning med cirka 51 kr/månad.

Din nya avgift för sophämtning och återvinningscentraler - så har vi räknat

Exempel en- och tvåfamiljshus
För en schablonfamilj (2,2 personer) boende i villa i Örnsköldsvik som inte sorterar ut matavfallet i brunt kärl kastar 334 kg mat- och restavfall och ställer ut kärlet cirka 14 gånger per år. Priset för detta uppgår under 2023 till cirka 279 kr/månad att jämföra med cirka 251 kr/månad för 2022. En ökning med cirka 28 kr/månad. För en familj som sorterar ut matavfallet i brunt kärl motsvarar ökningen cirka 19 kr/månad.

Exempel flerfamiljshus
För en schablonfamilj (1,5 personer) boende i lägenhet i Örnsköldsvik som inte sorterar ut matavfallet i brunt kärl kastar 228 kg mat- och restavfall. Priset för detta uppgår under 2023 till cirka 158 kr/månad att jämföra med cirka 143 kr/månad för 2022. En ökning med cirka 16 kr/månad. För en familj som sorterar ut matavfallet i brunt kärl motsvarar ökningen cirka 10 kronor per månad.

Hjälpte informationen på sidan dig?