Måsta jag installera oljeavskiljare för att tvätta fordon?

Generellt har vi sett att all fordonstvätt medför för höga utsläpp av metaller och oljehaltiga ämnen till avloppsledningsnätet. Det innebär att all fordonstvätt behöver en intern rening för att klara utsläppskraven.

Vanliga frågor

Är det fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren som ansvarar för utsläpp till ledningsnätet?
Läs svaret här