Vanliga frågor

Här har vi samlat svar på massor av vanliga frågor som vi får. Hoppas vi kan hjälpa dig också. Sök fritt eller välj huvud- och underkategori.

Huvudkategori
Underkategori

30 träffar inom Avloppsvatten

 • Var gör jag när det rinner undan långsasmt i avloppet?

  Om vattnet sjunker sakta i handfatet eller diskhon beror det nästan alltid på att smuts har fastnat i vattenlåset. Det går oftast lätt att fixa med en vaskrensare, en sugpropp som sitter på ett träskaft. Vaskrensare finns att köpa i varuhus och järn- och färgaffärer.

  Om problemet inte går att lösa med vaskrensaren kan du testa att rengöra vattenlåset som sitter i röret under handfat eller diskho. Ställ en hink under för att slippa smutsigt vatten på golvet eller i skåpet.

  Om det fortfarande är problem bör du kontakta en rörfirma som kan undersöka saken.

 • Varför kluckar det i mitt avlopp?

  När det kommer ett kluckande ljud från diskhon, handfatet eller någon annanstans är det oftast ett tecken på att något har fastnat i avloppet. Det är ett varningstecken på att det börjar bli stopp i avloppet. Ta kontakt med en rörfirma som kan undersöka saken i tid.

  Det som brukar fastna i avloppsrören är exempelvis matrester, en uppsamling av hårstrån eller något som spolats ner i toaletten av misstag.

 • Var får jag spola ner i avloppet?

  Toaletten är till för kiss, bajs och toalettpapper. Ingenting annat. I en skräphink bredvid kastar du bindor, trosskydd, tamponger, kondomer, bomullstops, tandtråd, våtservetter, tvättlappar och pappershanddukar.

  Överblivna läkemedel lämnas till närmaste apotek och allt som är farligt avfall som kemikalier och färgrester ska självklart lämnas till en återvinningscentral.

 • Måsta jag installera oljeavskiljare för att tvätta fordon?

  Generellt har vi sett att all fordonstvätt medför för höga utsläpp av metaller och oljehaltiga ämnen till avloppsledningsnätet. Det innebär att all fordonstvätt behöver en intern rening för att klara utsläppskraven.

 • Vad gör jag när det är helt stopp i avloppet?

  Gör en felanmälan på telefon 0660-330 330. Du kan ringa dygnet runt.

  Får du akuta avloppsproblem ska du alltid först kontakta Miva för att vi ska kunna konstatera om problemet är i det allmänna ledningsnätet eller i ledningen på din fastighet som du själv ansvarar för. Om du direkt anlitar privata avloppsrensningsfirmor och det visar sig att problemet är på det allmänna ledningsnätet kan vi tyvärr inte ersätta dina utlägg till avloppsrensningsfirman.

 • Kan man hyra bajamajor av Miva?

  Nej, du kan inte hyra en portabel toalett/bajamaja av Miva. Kontakta något privat företag som hyr ut material till event och liknande.

 • Är det fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren som ansvarar för utsläpp till ledningsnätet?

  Det är fastighetsägaren som är ansvarig mot Miva som huvudman för vatten- och avloppsledningsnät.

 • Vad är reningsverket byggt för att rena avloppsvattnet från?

  Avloppsreningsverk byggdes i huvudsak för att rena från toalettpapper och annat skräp samt näringsämnen som fosfor. Anledningen var att stränder och vikar påverkades synligt av utsläppen.

 • Hur gör jag med färgskvättar och penslar som måste rengöras?

  Överblivna färgskvättar ska lämnas till en återvinningscentral. De kan även lämnnas till vissa färgbutiker. Färgen får inte hällas ut i avloppet! Urskrapade och dropptorra målarburkar sorteras däremot som förpackning på en återvinningsstation. Penslar rengörs enligt nedan, men om de skulle torka slänger du dem bland hushållssoporna i grönt sopkärl.

  Penseltvätt

  1. Stryk av det mesta av färgen från penseln på ett tidnings- eller täckpapper. Lägg pappret bland hushållssoporna.
  2. Skölj penseln i en burk med penseltvätt eller vatten beroende på typ av färg.
  3. Torka ur penseln igen och smörj in den med såpa innan du rengör den under rinnande vatten.
  4. Lämna penseltvätt eller tvättvatten i en burk märkt ”penseltvätt” på en återvinningscentral. Tänk på att burken med penseltvätt kan användas flera gånger. Sätt ett bara ett lock på den till nästa gång. När den har blivit alltför smutsig lämnar du den till en återvinningscentral.

  Tips!

  Vid tvätt av en roller går det åt mycket vatten. Låt istället en förbrukad roller torka och släng den sedan bland hushållsavfallet och köp en ny.

 • Får jag hälla ut vattenbaserade färger i avloppet?

  Nej, vattenbaserade färger innehåller även farliga metaller och ämnen som påverkar avloppet negativt. Överblivna färgskvättar kan lämnas till vissa färgbutiker, annars ska de lämnas till en återvinningcentral. Färgen får inte hällas ut i avloppet! Penslar rengörs enligt nedan, men om de skulle torka slänger du dem bland hushållssoporna i grönt sopkärl.

  Penseltvätt

  1. Stryk av det mesta av färgen från penseln på ett tidnings- eller täckpapper. Lägg pappret bland hushållssoporna.
  2. Skölj penseln i en burk med penseltvätt eller vatten beroende på typ av färg.
  3. Torka ur penseln igen och smörj in den med såpa innan du rengör den under rinnande vatten.
  4. Lämna penseltvätt eller tvättvatten i en burk märkt ”penseltvätt” på en återvinningscentral. Tänk på att burken med penseltvätt kan användas flera gånger. Sätt ett bara ett lock på den till nästa gång. När den har blivit alltför smutsig lämnar du den till en återvinningscentral.

  Tips!

  Vid tvätt av en roller går det åt mycket vatten. Låt istället en förbrukad roller torka och släng den sedan bland hushållsavfallet och köp en ny.

 • Får jag spola ner hushållspapper i toaletten?

  Hushållspapper kanske låter som något som går bra att spola ner, men pappersfibrerna är helt annorlunda än i toalettpapper. Hushållspapper är gjort för att hålla ihop, medan toalettpapper istället ska falla sönder när det spolas ner. Det kan därför lätt bli stopp i avloppet om du spolar ner hushållspapper. Den gyllene regeln är därför att endast kiss, bajs och toalettpapper får spolas ner i toaletten.

 • Får jag installera avfallskvarn?

  Inte i dagsläget. Vårt avloppsledningsnät är inte anpassat för en generell användning av avfallskvarnar. Risken att ledningar sätter igen med översvämningar som följd är för stor. Forskning pågår i Sverige och vi avvaktar dessa resultat.

 • Vilka avgifter finns i anläggningsavgiften?

  Anläggningsavgiften är en engångsavgift för att ansluta fastigheten till vatten och avlopp. Anläggningsavgiften ska täcka Mivas kostnader för att ordna den allmänna dricksvatten- och avloppsanläggningen.

  Tomtyteavgift – tomtytan i kvadratmeter.
  Bostadsenhetsavgift – antal lägenheter/bostadsenheter.
  Förbindelsepunktsavgift – upprättande av förbindelsepunkt.
  Servisavgift – antalet vattentjänster som ansluts.

 • Vad innebär tomtyteavgiften?

  Tomtyteavgiften är en avgift per kvadratmeter tomtyta.

  Anläggningsavgiften ska baseras på den nytta fastigheten har av att vara ansluten till kommunalt vatten och avlopp och kostnaden för att ansluta fastigheten. Tomtyteavgiften ska ge ett bidrag till att täcka kostnaden för att bygga ut ledningsnätet. Ju större fastigheten är, desto större är kostnaden rent generellt för ledningsdragning till och förbi fastigheten. Men det handlar inte om exakt rättvisa för varje enskild fastighet utan va-huvudmannen fördelar kostnaderna på en kollektiv nivå.

  För att skillnaden inte ska bli alltför stor mellan fastigheter med liten och stor tomtstorlek finns det begränsningsregler för tomtyteavgiften. Den får inte överstiga summan av de övriga avgifterna (servisavgift, förbindelsepunkt och lägenhetsavgift).

  Tomtyteavgiften är branschstandard för att följa vattentjänstlagen.

 • Varför behövs en ny taxemodell?

  Örnsköldsviks kommun har idag en taxekonstruktion som antogs 1972 och som med smärre justeringar gällt sedan dess. Vi har under en längre tid haft behov att uppdatera vår va-taxa för att anpassa den till både regelverk och branschstandard, men det är ett omfattande arbete. Vi har under det senaste året arbetat fram ett förslag på modell för anläggningsavgift som beslutades av kommunfullmäktige i november 2021. Under 2022 kommer brukningsavgiften att ses över.

 • Hur mycket kostar det att ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp?

  Anläggningsavgiften är en engångsavgift för att ansluta din fastighet till det kommunala vatten- eller avloppsnätet och beror på vilken typ av ledningar din fastighet behöver. Det finns tre typer av ledningsnät: dricksvatten, spillvatten och dagvatten.

  Använd vår självservicetjänst för att räkna ut hur mycket du ska betala utifrån antal vattentjänster, bostadsenheter och tomtyta. Beräkningen är en preliminär prisindikation. Den faktiska avgiften fastställs när Miva anvisat förbindelsepunkten och utifrån då gällande va-taxa.

 • Vad beror höjningen av anläggningsavgiften på?

  Kommunfullmäktige fattade i november 2020 beslut om att kommunalt vatten och avlopp ska byggas ut till flera områden i kommunen. Det leder till helt nya förutsättningar och ökade kostnader för Miva, då dessa områden ligger i kustnära, bergig och därmed utmanande terräng. Kostnaderna för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp täcks inte av dagens anläggningsavgift och därför behöver anläggningsavgiften höjas.

  Förslaget har antagits av Mivas och Rodrets styrelser och beslutades i kommunfullmäktige den 29 november 2021.

 • Hur finansieras utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp?

  Anläggningsavgiften är en engångsavgift som ska täcka kostnaden för att ordna en allmän vatten- och avloppsanläggning.

  Det finns inget lagkrav på att anläggningsavgiften ska täcka va-utbyggnaden till 100 procent utan kommunen kan själv välja hur stor andel av kostnaden som ska tas genom anläggningsavgifter. I kommande utbyggnadsområden föreslås 40 procent av kostnaden täckas av anläggningsavgiften och resten betalas via brukningsavgiften av alla som är anslutna till kommunalt va. På grund av att områdena har stora fastigheter och finns i kustnära och bergig miljö är kostnaden per fastighet hög. Denna modell föreslås för att anläggningsavgifterna ska kunna hållas på en rimlig nivå och bidra till en fortsatt tillväxt i kommunen.

 • Vad ingår i anläggningsavgiften?

  Anläggningsavgiften ska täcka fastighetens andel i utbyggnaden av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen. Hur långt det är till befintligt va-nät påverkar inte anläggningsavgiften eftersom den inte finansierar överföringsledningarna. Tillgång till reningsverk, vattenverk och så vidare finansieras av brukningsavgiften och påverkar inte heller anläggningsavgiften.

 • Varför höjs anläggningsavgiften just nu?

  Anledningen till att anläggningsavgiften höjs just nu är kommunens beslut att kommunalt vatten och avlopp av hälso- och miljöskäl ska byggas ut till fler områden. Det ökar kraftigt Mivas kostnader. Anläggningsavgiften behöver anpassas till en nivå som täcker kostnaderna för utbyggnaden.

  Vattentjänstlagen ger inte utrymme för att buffra medel för kommande investeringar vid utbyggnad av anläggningen till nya kunder. Vi kan alltså inte höja för tidigt.

  Mivas styrelse fattade redan år 2020 beslut om att höja anläggningsavgiften till 2021 och 2022 för att hamna på en nivå som håller under första utbyggnadsområdet. Utöver de fastigheter som finns i utbyggnadsområdena har Miva cirka 27 nyanslutningar per år, varav cirka hälften är villakunder.

 • Vem gräver på min tomt?

  Att gräva ned ledningar och fastighetspumpstation på tomten och ordna med elförsörjning för drift är fastighetsägarens ansvar. Du kan anlita en entreprenör eller göra delar av arbetet för egen hand. Som fastighetsägare ansvarar du för alla arbeten och installationer på din tomt.

 • Vilken teknisk lösning blir det för avloppet?

  Fastighetens avlopp kan lösas med tekniken lätt tryckavlopp (LTA) eller självfall. I Nyänget och Paddal kommer de flesta fastigheter att anslutas med hjälp av lätt tryckavlopp (LTA). Det innebär att en fastighetspumpstation med pump ska grävas ned på din fastighet. Pumpstationen ingår i anläggningsavgiften och levereras av Miva. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att gräva ned fastighetspumpstationen och koppla in el till den. Med hjälp av pumpstationen pumpas ditt spillvatten vidare till det allmänna ledningsnätet och vidare till avloppsreningsverket.

 • Var ansluts mina vatten- och spillvattenledningar?

  Dina ledningar ansluts vid en förbindelsepunkt som oftast ligger 0,5 meter utanför din tomtgräns. Vi kommer att skicka ut ett förslag på förbindelsepunktens placering som du har möjlighet att tycka till om.

 • Jag har svårt att betala anläggningsavgiften, hur gör jag?

  Om du som fastighetsägare inte kan finansiera avgiften finns det möjlighet att ansöka om va-lån hos Miva. För att Miva ska kunna godkänna ett lån ska fastighetsägaren skriftligt kunna visa att annan finansieringsform, till exempel banklån, inte är möjlig och att godtagbar säkerhet finns. Återbetalning av lånet fördelas under en viss tid, längst tio år. Räntesatsen uppgår till aktuell referensränta +2 procentenheter. Referensränta fastställs av Riksbanken två gånger per år. Va-lån kan inte ges vid nybyggnation.

 • Jag ska söka bygglov i ett område som ska få kommunalt vatten och avlopp. Hur löser jag vatten och avlopp under tiden?

  I de fall där utbyggnad av allmän vatten- och avloppsförsörjning sker inom relativt kort tid finns utrymme att i varje enskilt fall se över olika lösningar. För det enskilda avloppet kan enklare lösningar accepteras under kortare perioder. Vattenförsörjningen kan eventuellt lösas gemensamt i ett område, alternativt behöver fastighetsägaren själv lösa dricksvattnet inom fastigheten. Eftersom förutsättningarna kan variera är det säkrast att ta kontakt med kommunens miljö- och hälsoenhet innan du går vidare i dina funderingar.

 • Mitt enskilda avlopp fungerar bra, behöver jag ansluta fastigheten till det kommunala nätet?

  Du behöver betala anläggningsavgift för spillvatten även om du har en fungerande avloppslösning.

  Den faktiska anslutningen råder inte Miva över utan det är kommunen som beslutar om anslutning om det inte görs frivilligt. Rättspraxis visar att fastighetens avloppshantering inte går att lösa bättre via en enskild anläggning än en allmän avloppsanläggning.

 • Vad innebär det att vara ansluten till kommunalt vatten och avlopp?

  Det innebär att Miva, som är kommunens VA-huvudman, tar ansvar för att ett dricksvatten av god kvalitet levereras till dig och att ditt avlopp omhändertas och renas på ett miljöriktigt sätt. Kommunen är skyldig att förse samtliga inom verksamhetsområdet med vatten och avlopp och som fastighetsägare är du avgiftsskyldig.

  Anläggningsavgiften är en engångsavgift för att ansluta din fastighet till det kommunala vatten- eller avloppsnätet och brukningsavgiften som består av en fast och en rörlig kostnad grundar sig bland annat på hur mycket vatten du förbrukar.

 • Vad innebär ett verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp?

  Ett verksamhetsområde är ett geografiskt avgränsat område där kommunfullmäktige beslutat att en eller flera allmänna vattentjänster ska tillhandahållas. De allmänna vattentjänsterna är vatten, spillvatten (avlopp) och dagvatten.

 • Mitt dricksvatten från egen brunn är bra, behöver jag ansluta till kommunalt vatten?

  Om du vill behålla ditt enskilda dricksvatten och kan redovisa att ditt dricksvatten har god kvalitet och kvantitet behöver du inte ansluta till kommunalt vatten eller betala anläggningsavgift för vatten.

  Dricksvattnet ska uppfylla Livsmedelsverkets riktvärden för egen brunn eller annan liten dricksvattenanläggning för privat bruk Länk till annan webbplats.. Fundera även på om kapaciteten är tillräcklig.

  Proverna ska analyseras av att ackrediterat laboratorium och innehålla :

  • Kemisk och fysikalisk normal analys enligt Livsmedelsverket
  • Mikrobiologisk normal analys enligt Livsmedelsverket
  • Arsenik
  • Bly
  • Radon
  • Uran

  Är ni flera hushåll som använder samma brunn (och eventuell dricksvattenrening är gemensam) så räcker det med ett analysresultat, men en ansökan behöver skickas per fastighet. Om fastigheterna inte har samma typ av dricksvattenrening behövs olika provresultat.

  Information om hur du ansöker kommer att göras tillgänglig senare.  

  Tänk på att om du vill ansluta till dricksvatten vid ett senare tillfälle tillkommer ytterligare en avgift för en till servis, det vill säga ledning.

 • Kan jag få ersättning för onyttigbliven anläggning?

  När kommunalt vatten och avlopp byggs ut kan nyttan av de enskilda anläggningarna upphöra eller väsentligt minska. Du kan under vissa förutsättningar få ersättning för kostnader du haft för att köpa och installera en enskild anläggning. Det går att ansöka om ersättning först när du fått faktura på anläggningsavgiften.

  Ersättning för onyttigbliven avloppsanläggning

  Då kommunalt avlopp byggs ut ska de enskilda avloppsanläggningarna inte längre användas. Din nuvarande anläggning blir då onyttig.

  • Anläggningen får inte vara äldre än 10 år och ska vara godkänd av Örnsköldsviks kommun, Miljö- och hälsoenheten.
  • Ersättningen utgår från anläggningens art, ålder och skick och du ska kunna styrka kostnaderna genom att visa kvitton. Saknas kvitto används en schablon.
  • Avdrag på värdet görs med 10 procent för varje påbörjat år sedan installationen.
  • Om anläggningen anlagts efter det att kommunfullmäktige beslutat om utökning av verksamhetsområde har fastighetsägaren ingen rätt till ersättning.
  • Ersättningen motsvarar maximalt spillvattnets del i anläggningsavgiften.

  Ersättning för onyttigbliven vattenanläggning

  • Anläggningen får inte vara äldre än 20 år.
  • Vattenkvaliteten ska uppfylla Livsmedelsverkets riktvärden för enskild vattenförsörjning.
  • Ersättningen utgår från anläggningens art, ålder och skick och du ska kunna styrka kostnaderna genom att visa kvitton. Saknas kvitto gör Miva en bedömning.
  • Avdrag på värdet görs med 5 procent för varje påbörjat år sedan installationen.
  • Om anläggningen anlagts efter det att kommunfullmäktige beslutat om utökning av verksamhetsområde har fastighetsägaren ingen rätt till ersättning.
  • Ersättningen motsvarar maximalt vattnets del i anläggningsavgiften.

  Du får inte ersättning om du först ansökt om att behålla eget vatten och vid ett senare tillfälle önskar ansluta dig till kommunalt vatten.

Hjälpte informationen på sidan dig?