Senast publicerad 2014-06-12 | Åtgärdat

Kokningen hävd även i Mellansel

Uppdaterad information 2013-10-25, 16.00:
Kloreringen av vattnet i Mellansel och Gottne har upphört idag fredag 25 oktober. Vattendistributionen fungerar nu som normalt.

Uppdaterad information 2013-10-21, 11.45:
Svaren på de vattenprover som tagits i Mellansel sedan i fredags den 18 oktober visar sig vara godkända. Miva och kommunens Miljö- och hälsoenhet har därför beslutat att häva kokningsrekommendationen även i Mellansel och Brandkäl. Vattnet behöver inte längre kokas. Miva har enligt givna rutiner tagit ett stort antal vattenprover fördelade på flera dygn. De senaste provsvaren visar att vattnet nu uppfyller de krav som ställs ur smittskyddssynpunkt. Dricksvattnet kan därför åter användas som vanligt. Därmed kan vi också konstatera att de åtgärder vi utfört haft önskad effekt. Kloreringen av vattnet kommer dock att fortsätta under ytterligare en tid, varför vattnet fortsatt kan ha en annorlunda lukt.

Miva vill framföra ett stort tack till de som berörts av vattenproblemen runt Mellansel och Gottne. Deras hjälp och tålamod har varit mycket värdefull i arbetet med att komma till rätta med problemen.

Uppdaterad information 2013-10-17, 16.00:
Svaren på tisdagens provtagning i Mellansel och Gottne visar att vattnet fortfarande inte är helt godkänt varför Miva tillsammans med kommunens Miljö- och hälsoenhet beslutat att kokningsrekommendationen kvarstår. Däremot kan Yttersel, Gottne, Hållen och Östansjö använda sitt dricksvatten utan att koka det.

Fortsatt kokningsrekommendation gäller för nedanstående:
Rekommendationen att koka vatten för mat och dryck kvarstår tills vidare i Mellansel och Brandkäl.

Kartaöppnas i nytt fönster över vilket område som omfattas av fortsatt kokningsrekommendation.

Vi kan också konstatera att de vidtagna åtgärderna inte haft tillräcklig effekt. Nu vidtas ytterligare åtgärder. Redan idag rengjordes och klorerades en tryckstegring i Mellansel. Vidare kommer allt vatten till Mellansel att kloreras. Kloreringen påbörjas under kvällen idag torsdag 17 oktober. Det innebär att vattnet kan lukta annorlunda i hela det ursprungliga området inklusive Gottne. Kloreringen fortsätter tills vidare för att få bort all kvarvarande förorening. Parallellt med detta tas fortsatta prover i hela området. Inte förrän efter helgen går det dock att säga om de ytterligare åtgärderna haft önskad effekt. Detta innebär att kokningsrekommendationen kvarstår till åtminstone över kommande helg den 19-20 oktober.

Tankar med dricksvatten finns placerade vid Bosch Rexroth, Mellansels Folkhögskola samt Mellanselskolan. Allmänhet som önskar hämta dricksvatten hänvisas till den tankbil som står uppställd vid fritidshuset/badet i Mellansel på Badhusvägen 1.

Ny information lämnas under måndag eftermiddag den 21 oktober.

Uppdaterad information 2013-10-16, 16.30:
Svaren på måndagens provtagning i Mellansel och Gottne visar att vattnet fortfarande inte är helt godkänt varför kokningsrekommendationen kvarstår. De prover som togs igår tisdag den 16 oktober är dock godkända och nya prover har tagits idag onsdag. Svaren på dessa kommer imorgon vid lunchtid. Provtagningen görs utifrån de åtgärder som vidtagits enligt tidigare information och i resultaten kan vi se en successiv förbättring.

Tankar med dricksvatten finns fortfarande placerade vid Bosch Rexroth, Mellansels Folkhögskola, Mellanselskolan samt Gottne Byskola. Allmänhet som önskar hämta dricksvatten hänvisas till den tankbil som står uppställd vid fritidshuset/badet i Mellansel på Badhusvägen 1.

Ny information lämnas under torsdag eftermiddag.

Uppdaterad information 2013-10-16, 14.00:
Information om måndagens provtagning samt kokningsrekommendationen lämnas idag vid 17-tiden.

Uppdaterad information 2013-10-14, 13.30:
Miva har tillsammans med kommunens Miljö- och hälsoenhet, som fungerar som tillsynsmyndighet, beslutat att invänta ytterligare en omgång provsvar innan kokningsrekommendationen i Mellansel och Gottne hävs. Proverna har tagits idag på morgonen och ska nu analyseras på labb i Umeå. Eftersom varje prov kräver två dygn för att den bakteriologa processen ska bli riktig och ge ett korrekt resultat innebär det att kokningsrekommendationen måste kvarstå till onsdageftermiddag den 16 oktober.

En läckande ventil i anslutning till en avstängd ledning tros vara orsaken till problemen i Mellansel och Gottne. Under helgen har den aktuella ledningen klorerats för att säkerställa vattnets kvalitet och därefter kommer ventilen att öppnas. Samtidigt kommer vi även under denna vecka att fortsätta öka omsättningen av vatten i ledningsnätet genom att hålla ett antal brandposter öppna.

Tankar med dricksvatten finns fortfarande placerade vid Bosch Rexroth, Mellansels Folkhögskola, Mellanselskolan samt Gottne Byskola. Allmänhet som önskar hämta dricksvatten hänvisas till den tankbil som står uppställd vid fritidshuset/badet i Mellansel på Badhusvägen 1.

Ny information lämnas under onsdag eftermiddag den 16 oktober.

Uppdaterad information 2013-10-14, 8.00:
Svaren på de  senaste vattenproverna som tagits i Mellansel och Gottne ser bra ut, och vi har därför gott hopp om att kunna häva kokningsrekommendationen under måndagseftermiddagen.

Under helgen har vi ökat omsättningen av vatten i ledningsnätet genom att öppna ett  antal brandposter för att på så sätt spola bort kvarvarande förorening. Vi har samtidigt gått igenom ledningsnätet i området och i samband med det funnit en läckande ventil i anslutning till en avstängd ledning. Detta är med stor sannolikhet orsaken till problemet, eftersom stillastående vatten trängt igenom ventilen och på så sätt kommit ut i det distribuerande ledningsnätet.

Ny information gällande kokningsrekommendationen lämnas under måndag eftermiddag.

Uppdaterad information 2013-10-12, 19.30:
Det är för närvarande problem med kommunens server, vilket innebär att det inte går att besöka miva.se. Vi kan dock meddela att svaren på de senaste vattenproverna som tagits i Mellansel och Gottne är avsevärt bättre, men att de tyvärr fortfarande har en anmärkning för att kokningsrekommendationen ska kunna hävas. Under helgen fortsätter vi att öka omsättningen av vatten i ledningsnätet genom att öppna ett antal brandposter, och på så sätt försöka spola bort kvarvarande förorening.

Detta innebär att kokningsrekommendationen kvarstår under resten av helgen. Eftersom proven förbättras avsevärt har vi dock stort hopp om att kunna häva rekommendationen i början av nästa vecka. Nästa omgång provsvar som kan säga något om detta kommer under måndag eftermiddag.

Ny information lämnas under måndag eftermiddag.

Uppdaterad information 2013-10-11, 19.30:
Svaren på de senaste vattenproverna som tagits i Mellansel och Gottne är inte godkända, utan har fortfarande anmärkning för att kokningsrekommendationen ska kunna hävas. Närmast kommer vi under helgen att öka omsättningen av vatten i ledningsnätet genom att öppna ett antal brandposter och på så sätt försöka spola bort kvarvarande förorening.

Nästa omgång provsvar som kan säga något om den fortsatta kokningsrekommenda-tionen kommer imorgon lördag. Ser de bra ut kan kokningsrekommendationen eventuellt hävas under söndagkväll.

Ny information lämnas under lördagkväll.

Uppdaterad information 2013-10-11, 10.15:
Svaren på de senaste vattenproverna som tagits i Mellansel och Gottne visar sig inte vara godkända, utan har fortfarande anmärkning för att kokningsrekommendationen ska kunna hävas. Proven från den rengjorda reservoaren ser dock bra ut.

Nästa omgång provsvar som kan säga något om den fortsatta kokningsrekommenda-tionen kommer ikväll fredag. Ser de bra ut kan kokningsrekommendationen eventuellt hävas under lördagkväll. Det krävs nämligen två godkända provresultat efter varandra för att en kokningsrekommendation ska kunna hävas. Proverna analyseras på labb i Umeå och varje prov kräver två dygn för att den bakteriologa processen ska bli riktig och ge ett korrekt resultat.

Vi vet fortfarande inte ursprunget till problemet i området. Under veckan har vi med hjälp av prover försökt ringa in problemområdet för att därefter kunna titta närmare på om ledningsnätet kan ha brister rent konstruktionsmässigt.

Ny information lämnas under fredagkväll.

Uppdaterad information 2013-10-11, 8.30:
Kokningsrekommendationen kvarstår. Vi förväntas kunna ge besked om de nya provsvaren vid 11-tiden idag fredag 11 oktober.

Uppdaterad information 2013-10-10, 9.00:
Kokningsrekommendationen kvarstår. Nya provsvar kommer under fredagförmiddag den 11 oktober då vi tidigaste kan säga något nytt om den fortsatta kokningsrekommendationen och om vi lokaliserat problemet.

Uppdaterad information 2013-10-09, 8.30:  
Kokningsrekommendationen kvarstår. Ytterligare provtagning har gjorts i den rengjorda reservoaren samt på ledningsnätet i det berörda området. Detta för att ringa in eventuella problem på ledningsnätet. Tidigast i samband med provsvaren under fredagförmiddag den 11 oktober kan vi säga något om den fortsatta kokningsrekommendationen och om vi lokaliserat problemet.

Uppdaterad information 2013-10-08, 11.50: 
Som tidigare informerats har vattenreservoaren i Mellansel rengjorts under den gångna natten. Några konstigheter kunde däremot inte konstateras, varför det är troligt att orsaken till problemet finns på annat håll i ledningsnätet. Under dagen tas nya vattenprover ute på ledningsnätet för att på så sätt kunna avgränsa området där problemet finns. Efter rengöringsarbetet har vattenreservoaren nu klorerats och kommer att fyllas med vatten för att därefter åter tas i bruk.

Den vattenläcka som upptäcktes i närheten av Mellansels Folkhögskola har inte något samband med föroreningen av vattnet, utan tros ha uppkommit på grund av tryckförändringarna i ledningarna i samband med nattens arbete.

Kokningsrekommendationen kvarstår därmed och tidigast i samband med provsvaren under fredagförmiddag den 11 oktober kan vi säga något om den fortsatta kokningsrekommendationen.

Uppdaterad information 2013-10-08, 9.00:
Läget oförändrat och kokningsrekommendationen kvarstår. Under natten har vattenreservoaren i Mellansel rengjorts. Vi har också konstaterat en vattenläcka i närheten av Mellansels Folkhögskola och nu undersöks eventuella samband med problemen i vattenreservoaren. Vid lunchtid beräknas vi kunna lämna ny information utifrån nattens arbete.

Område för kokningsrekommendation i Mellansel och Gottne

Klicka på kartan för större upplösning

Uppdaterad information 2013-10-07, 15.00:
De första svaren från helgens provtagningar i vattenreservoaren i Mellansel har nu kommit. Provsvaren visar att det fortfarande finns spår av en fekal förorening, det vill säga bakterier från avföring från människor eller djur. Kokningsrekommendationen i angivet område kvarstår därmed. Enligt tidigare information har skolor och storkök i området försetts med dricksvattentankar. För allmänhet som önskar hämta dricksvatten finns en tankbil uppställd vid fritidshuset/badet på Badhusvägen 1 i Mellansel.

Just nu töms vattenreservoaren i Mellansel på vatten och under natten kommer den att rengöras. Även tryckstegringsstationen som ökar trycket i vattenledningarna kommer att rengöras. Under arbetet minskar trycket i vattenledningarna, men alla i det berörda området kommer att ha vatten. Efter rengöring och klorering av vattenreservoaren kommer reservoraren att fyllas med vatten och därefter görs en ny provtagning. Svar på dessa prov väntas till torsdag. Parallellt med arbetet i anslutning till reservoaren tas vattenprover i ledningsnätet runt om i det berörda området. Denna sida uppdateras löpande.

Hur länge kan kokningsrekommendationen gälla?
Det är för tidigt att säga ännu. För att häva en kokningsrekommendation krävs två provresultat som inte visar någonting konstigt, vilket alltid innebär minst två dygn. Tidigast i samband med provsvaren på torsdag kan vi säga något om den fortsatta kokningsrekommendationen.

Uppdaterad information 2013-10-07, 10.45:
För att underlätta för skolor och storkök kommer tankar med dricksvatten under förmiddagen att placeras vid Bosch Rexroth, Mellansels Folkhögskola, Mellansel-skolan samt Gottne Byskola. Allmänhet som önskar hämta dricksvatten hänvisas till den tankbil som kommer att placeras vid fritidshuset/badet i Mellansel på Badhusvägen 1.

Uppdaterad information 2013-10-07, 9.00:
Läget oförändrat och informationen från igår eftermiddag gäller. De första provsvaren väntas sent i eftermiddag då denna information uppdateras. Just nu läggs arbetet upp för hur orsakerna till föroreningen ska kunna hittas och åtgärdas.

Information 2013-10-06, 15.19:
Av ännu okänd anledning kan dricksvattnet för boende i Mellansel, Brandkäl, Yttersel, Gottne, Hållen och Östansjö vara förorenat. Som en säkerhetsåtgärd ska därför vatten som används till mat, dryck och tandborstning kokas upp. Vattnet ska koka så att tydliga bubblor syns. Vattnet kan däremot användas för tvätt och hygien. Området inom den svarta markeringen på kartan visar vilka som är berörda av kokningsrekommendationen. Klicka på kartan för större upplösningöppnas i nytt fönster

Föroreningen har konstaterats i vattenreservoaren i Mellansel och som en säkerhetsåtgärd utfärdas därför kokningsrekommendationen.

Område för kokningsrekommendation i Mellansel och Gottne

Klicka på kartan för större upplösning

Koka upp dricksvattnet i kastrull eller vattenkokare tills det bubblar kraftigt! Det räcker att koka upp dricksvattnet - det behöver alltså inte koka en viss tid. I Livsmedelsverkets informationsblad kan du läsa mer om att koka vatten, och vad kokt respektive okokt dricksvatten kan användas till.
Läs mer om hur du kokar ditt vattenPDF (pdf, 95.1 kB)

Miva arbetar med att utreda orsaken till föroreningen. Provtagningar görs fortlöpande och det första provresultatet beräknas klart under måndag eftermiddag/kväll. Under utredningsarbetet kan även delar av det berörda området bli helt utan vatten, vilket Miva då informerar om här på vår webbplats. Eventuellt kan vattnet komma att kloreras för att dämpa eventuell förorening. Kloren kan ge en obehaglig lukt, men är nödvändigt för att dricksvattnet ska bli användbart igen.

Fortlöpande information ges här på på Mivas webbplats.

Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400 (måndag-fredag 9-15)
Felanmälan dygnet runt 0660-330 330

Boil the water

Miva currently has a disruption in the water distribution. Subscribers and visitors in the area around Mellansel and Gottne must therefore boil water that will be used for consumption. However, it is no danger of using water for hygiene.

The affected areas are Mellansel, Brandtjäl, Yttersel, Gottne, Östansjö and Hållen. The blackmarked areas on the map shows the affected area. See mapöppnas i nytt fönster

This page is regularly updated with new information as soon as the situation has changed.

Questions or concerns?
Contact customer service 0660-330 400 (Monday-Friday 9 am-15 pm)
Error reporting all day around the clock 0660-330 330

Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se
Felanmälan dygnet runt 0660-330 330
Följ Miva på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Prenumerera på Mivas driftinformation

Hjälp oss att sprida informationen genom att dela sidan!

Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidan publicerad 2014-06-12 av Lars Westberg

Vanliga frågor

Kan jag säga upp abonnemanget för hushållsavfall?
Läs svaret här