Senast publicerad | Åtgärdat

Dricksvattnet i Sidensjö-området - vattnet har nu god kvalitet

Uppdaterad information 2014-07-04:

Tankarna tas bort efter helgen

De åtgärder som vidtogs i slutet av vecka 26 har visats ge önskad effekt. Svaren på vattenproverna visar en klar förbättring avseende värden på mangan och järn, vilket innebär god kvalitet på vattnet. Det gör att Miva under början av nästa vecka kommer att avlägsna de utställda vattentankarna. 

Vi vill dock uppmana kunder i området att fortsätta rapportera eventuella driftstörningar gällande både kvalitet på vattnet samt misstanke om eventuell läcka. Vi kommer att fortsätta att ha förhöjd närvaro i området genom ökad tillsyn.

Vi vill även framföra ett stort tack till våra kunder i Sidensjö med omnejd för deras tålamod och hjälpen att ringa in problemen.

Uppdaterad information 2014-06-26:

Fler tankar med dricksvatten utplacerade

Som en service till de kunder som tycker att deras vatten inte smakar bra placerar vi under kvällen den 26 juni ut ytterligare två vattentankar. Tankar med dricksvatten finns då placerade vid EFS i Komnäs, grusplanen vid Sidensjö IK, tryckstegringen i Grindnäset, Valhallalokalen i Drömme, f d affären i Bölen samt i korsningen av väg 335 och vägen till By. Se karta för mer exakt placering.
Karta över placering av tankar med dricksvatten

Uppdaterad information 2014-06-25:

Klargörande av information kring spädbarn

Med anledning av ett uttalande i Radio Västernorrland igår den 24 juni vill vi förtydliga att exemplet med de effekter som kan uppstå hos spädbarn som dricker vatten med hög halt av järn och mangan var taget ur sitt sammanhang och gällde generell och mycket hög exponering av mangan. De värden av mangan som Miva har uppmätt är högre än normalt, men inte över det rekommenderade gränsvärdet på 0,4 mg/liter. Informationen om att spädbarn bör undvika att få vattnet via modermjölksersättning och välling är därför en ren försiktighetsåtgärd. Under de närmaste dagarna kommer berörda familjer att kontaktas av kommunens Miljö- och hälsoenhet för att förtydliga detta. Ytterligare frågor kring detta besvaras av Miljö- och hälsoenheten, 0660-88 000.

Det är alltså inte hälsovådligt att förtära vatten som luktar och smakar järn, men som en serviceåtgärd för kunder som tycker att deras vatten inte smakar bra finns tankar med dricksvatten placerade vid EFS i Komnäs, grusplanen vid Sidensjö IK, vid tryckstegringen i Grindnäset samt Valhallalokalen i Drömme.
Karta över placering av tankar med dricksvatten

Uppdaterad information 2014-06-24:
Arbetet med att förbättra dricksvattensituationen i Sidensjö-området fortsätter.

Smak och lukt av järn

Sedan april har vi fortsatt arbetet med att byta ut de ledningar som vi har identifierat i vår förnyelseplan, vilket resulterat i minskat antal vattenläckor i området. Minskat läckage har också gjort att produktionen i By vattenverk kunnat minska till mer normala 320 m³/dygn.

Vecka 19-21 genomförde vi en renspolning av ledningsnätet i delar av Sidensjö-området. Det innebar att avlagringar släppte från ledningarna och spolades ut i närmsta brandpost. Renspolningen i sig hade önskad effekt, men tyvärr upplever många kunder fortfarande en påtaglig smak och lukt av järn.

Efter en renspolning är det inte ovanligt att man upplever en annan smak på vattnet än vad man är van vid. Normalt ska detta avta efter en tid, vilket det inte har gjort i Sidensjö. Vi ser seriöst på detta och arbetar intensivt med att komma till rätta med problemet.

Använd annat vatten till spädbarn - tankar med dricksvatten

En förklaring till problemet är en hög halt av järn och mangan som kommer från egenskaperna i det råvatten som används för att producera dricksvatten i vattenverket.

Mangan och järn finns naturligt i allt vatten och är inte farligt för människor eller djur. Livsmedelsverket, som bestämmer vilka krav som ska ställas på dricksvattnets kvalitet, klassar därför ett vatten med hög halt av järn och mangan som tjänligt med anmärkning. Spädbarn (0-1 år) har dock en outvecklad förmåga att reglera mängden mangan varför de kan ta upp för mycket mangan från till exempel vatten som används till modersmjölkersättning och välling. Till detta bör ett alternativt vatten användas. Sedan kan det givetvis vara motbjudande att både dricka och använda vatten med smak och lukt av järn för hygien och klädtvätt. Undvik om möjligt att tvätta framförallt ljusa kläder som kan missfärgas.

Det är alltså inte hälsovådligt att förtära vatten som luktar och smakar järn. I samråd med kommunens Miljö- och hälsoenhet har vi dock beslutat att placera ut tankar med dricksvatten att användas av dem som tycker att deras vatten inte smakar bra. Tisdag den 24 juni kommer tankar att placeras vid EFS i Komnäs, grusplanen vid Sidensjö IK, vid tryckstegringen i Grindnäset samt Valhallalokalen i Drömme.
Karta över placering av tankar med dricksvattenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förändrad vattenproduktion och utökad provtagning

I slutet av vecka 26 kommer vi att förändra intaget av råvattnet till vattenverket samtidigt som vi fortsätter att omsätta vattnet i ledningsnätet för att kunna se om smak och lukt av järn försvinner. Vi räknar dock med att problemen kan kvarstå även en kort tid efter förändringen. Parallellt fortsätter vi med regelbunden provtagning både i vattenverket och ute i distributionsnätet. Vi kommer även att ta många prover hemma hos våra kunder i området.

Upplever du att ditt kranvatten har fått en påtaglig smak eller lukt av järn ska du kontakta Mivas kundservice och meddela detta. Eftersom ledningsnätet är stort och komplext är det viktigt att vi kan fortsätta att ringa in var problemen finns. Kontakta Mivas kundservice via e-post info@miva.se eller telefon 0660-330 400.

Vi vill även framföra ett stort tack till våra kunder i området för deras tålamod.

Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se
Felanmälan dygnet runt 0660-330 330
Följ Miva på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Prenumerera på Mivas driftinformation

Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidan publicerad av Lars Westberg

Driftinformation