Hushållsavfall

Alla avgifter som anges är inklusive moms och gäller från 1 januari 2017.

Grundavgift

Grundavgift betalas årligen och oavsett hur mycket eller litet sopor som du väljer att få hämtade. För hushållen ingår även tillgång till Mivas återvinningscentraler inklusive hantering av farligt avfall i grundavgiften.

En- och tvåfamiljshus

1 140 kr

Flerbostadshus, per lägenhet

280 kr

Fritidshus, sommar (vecka 20-37)

485 kr

Fritidshus, vinter (vecka 46-19)

725 kr

Verksamhet

865 kr

Verksamhet, sommar (vecka 20-37)

485 kr

Hämtningsavgift kärl

Hämtningsavgift betalas per hämtningstillfälle och kärl. Hämtningsintervallet gäller samtliga kärl. Ordinarie hämtningsintervall är var fjortonde dag. Tätare hämtningsintervall kan beställas via kundservice.

Kärlstorlek

Varannan vecka

Varje vecka

Två gånger per vecka

Brunt 140 liter, per hämtning

0 kr

0 kr

0 kr

Grönt 190 liter, per hämtning

18 kr

25 kr

55 kr

Grönt 370 liter, per hämtning

31 kr

40 kr

74 kr

Grönt 660 liter, per hämtning

55 kr

66 kr

120 kr

Hämtningsavgift container och bottentömmande behållare

Hämtning av container och bottentömmande behållare sker var fjortonde dag. Tömning av bottentömmande behållare erbjuds flerbostadshus och verksamheter inom en radie av 10 km från Örnsköldsviks centralort. Kontakta kundservice för mer information.

Kärlstorlek

Varannan vecka

Varje vecka

Två gånger per vecka

Container <7 kubikmeter,
per hämtning

425 kr

-

-

Container 7-10 kubikmeter,
per hämtning

475 kr

-

-

Bottentömmande behållare matavfall, per hämtning

0 kr

-

-

Bottentömmande behållare restavfall, per hämtning

500 kr

-

-

Viktavgift

Viktavgiften baseras på vikten på det avfall som lämnats i kärlet/behållaren, och debiteras vid de tillfällen du önskar tömning av ditt kärl/behållare. Viktavgiften gäller utifrån kundens val att låta matavfallet hämtas separat. Viktavgiften gäller kundens samtliga kärl/behållare.

Viktavgift där matavfall sorteras i separat kärl/behållare, per kilo

0,99 kr

Viktavgift där matavfall EJ sorteras i separat kärl/behållare, per kilo

2,19 kr

Gemensam behållare

Vår målsättning är att alla villor och fritidshus ska ha eget sopkärl. Endast i undantagsfall, när förutsättningar för eget kärl saknas eller där sopbilen har svårt att ta sig fram, används en gemensam behållareför flera kunder. Kunder på Ulvön betalar av praktiska skäl avgift för gemensam behållare trots att de har enskilda sopkärl.

I avgiften för gemensamt sopkärl ingår grundavgift, hämtningsavgift och viktavgift baserad på en schablonberäkning samt nycklar till det gemensamma kärlet.

En- och tvåfamiljshus, per kund och år

2 060 kr

Fritidshus sommar (vecka 20-37), per kund och år

750 kr

Fullständig taxa för hushållsavfall

Ovanstående är ett utdrag ur den fullständiga taxan. Här kan du ladda ner det kompletta taxedokumentet med samtliga avgifter och villkor.

Sidan publicerad 2018-05-17

Vanliga frågor

Jag har hört att det inte är någon idé att sortera eftersom allt ändå blandas ihop och läggs på tippen eller bränns upp. Är det sant?
Läs svaret här

Tvätta bil i biltvätt

#17 Tvätta bilen i en automattvätt eller en gör-det-själv-tvätt. Sådana anläggningar är utrustade med oljeavskiljare och ofta även en reningsanläggning, som tar bort föroreningar och tvättmedel innan vattnet släpps ut i det allmänna avloppsnätet. Tvättvattnet efter en biltvätt innehåller nämligen både skadliga tvättkemikalier, föroreningar i form av asfalt- och oljerester och flera typer av tungmetaller. Om du tvättar på gatan rinner tvättvattnet ner i dagvattenbrunnarna och hamnar orenat i närmaste vattendrag. Om du måste tvätta bilen hemma, välj då att ställa den på gräsmattan för då filteras gifterna i tvättvattnet i viss mån av gräs-mattan. Men det mest miljövänliga är alltså att tvätta bilden vid en för ändamålet, avsedd anläggning.

Fler miljötips