Frågor och svar om att reducering av viktavgift försvinner

 • Varför inte utöka reduktion av viktavgift till flerfamiljshus och kunder med andra sjukdomar?
  Dels skulle det bli komplicerat att ordna rent praktiskt i de flesta flerfamiljshus, där många hushåll lägger sina sopor i gemensamma kärl utan att de vägs. Att viktreduceringen skulle gälla även andra sjukdomar skulle innebära en svår gränsdragning för vilka sjukdomar som skulle godkännas för viktreducering och inte.
 • Jag har reducerad viktavgift idag, hur länge får jag behålla den?
  Fram till den 31 januari 2014 kommer du att ha fortsatt reducering av viktavgift. Därefter kommer reduceringen att plockas bort med automatik. Från och med den 1 februari 2014 blir din viktavgift 1,98 kr per kilo.
 • Finns det några andra sätt för hur jag kan minska min sopavgift?
  Det finns alltid sätt att minska och minimera uppkomsten av avfall i ett hem och därmed också kostnaderna för att få det omhändertaget. Läs gärna hur du kan göra på Mivas webbplats miva.se under ”Minska avfall”. Däremot finns det inte något sätt att rent avgiftsmässigt kunna minska sin renhållningsavgift, eftersom kommunallagen säger att kommuninvånare ska behandlas lika om det inte finns sakliga skäl för något annat.
 • Jag känner till andra kommuner som erbjuder reducerad renhållningsavgift, hur kan det komma sig?
  Vi känner till att det finns liknande rabattsystem i andra kommuner, men vi kan inte säga något om i vilken utsträckning de lever upp till likställighetsprincipen i kommunallagen eller inte. Däremot kan vi konstatera att frågan om reducerad renhållningsavgift inte prövats rättsligt och att det därför inte finns något konkret fall att förhålla sig till.
 • Vad får jag betala i viktavgift när avgiftsreduceringen försvinner?
  Från och med den 1 februari 2014 blir din viktavgift 1,98 kr per kilo. Med avgiftsreducering minskade viktavgiften med 1 kr per lämnat kilo hushållsavfall (50%).
 • Hur kan Miva medvetet brutit på likställighetsprincipen i kommunallagen fram till idag?
  Vi har inte brutit mot kommunallagen eftersom den här typen av rabattsystem aldrig prövats rättsligt. Bakgrunden till att den reducerade viktavgiften infördes är införandet av den viktbaserade taxan. Innan den infördes betalade alla hushåll en fast avgift för sin sophämtning, men med den nya viktbaserade taxan fick många barnfamiljer med blöjbarn en fördubblad sophämtningsavgift. Det tyckte vi inte var rimligt varför rabattsystemet infördes. Idag har den orättvisan istället slagit över till exempelvis boende i flerfamiljshus och personer med andra sjukdomar än inkontinens som innebär mycket avfall.
 • Varför försvinner möjligheten till viktreducering just nu?
  Orsakerna är flera. En av dem är att vi får allt flera frågor från exempelvis fastighetsägare till flerfamiljshus som ifrågasätter varför inte boende i flerfamiljshus erbjuda viktreducering. Även kunder med andra sjukdomar än inkontinens som ger upphov till mycket avfall (t ex stomi och hemdialys) har ifrågasatt varför inte de kan erhålla reduktion av viktavgiften. Dessa befogade frågeställningar från våra kunder i kombination med vad kommunallagen säger om att behandla alla kommuninvånare lika har gjort att Miva beslutat ta bort möjligheten till viktreducering från och med den 1 februari 2014.
 • Är det bara nya ansökningar som nekas viktreducering?
  Nej, även de kunder som redan har reducerad viktavgift har informerats om att den med automatik försvinner den 1 februari 2014.
 • Varför kan jag inte längre få/ansöka om reducerad viktavgift?
  Orsaken till beslutet ta bort möjligheten till viktreduktion är att kommuner och landsting enligt kommunallagen ska behandla sina medlemmar lika om det inte finns sakliga skäl för något annat. Via branschorganisationen Avfall Sverige har vi fått veta att det inte är förenligt med denna så kallade likställighetsprincip att erbjuda reducerad viktavgift.  Behåller vi möjligheten till reducerad viktavgift finns en risk att någon prövar om det är förenligt med likställighetsprincipen. Branschorganisationen bedömer det som mycket tveksamt att frågan skulle hålla i en rättslig prövning. (Kommunallagen 2 kap, 2 §)

Driftinformation

Köp miljömärkt

#12 Köp miljömärkta produkter.

Fler miljötips