Avfall

Med avfall avses här avfall under kommunens ansvar enligt miljöbalkens 15 kapitel.

Alla avgifter som anges är inklusive moms och gäller från 1 januari 2021.

Grundavgift

Grundavgift betalas årligen och oavsett hur mycket eller litet sopor som du väljer att få hämtade. För hushållen ingår även tillgång till Mivas återvinningscentraler inklusive hantering av farligt avfall i grundavgiften.

En- och tvåfamiljshus

1 297,50 kr

Flerbostadshus, per lägenhet

317,50 kr

Fritidshus, sommar (vecka 22-39)

557,50 kr

Fritidshus, vinter (vecka 46-19)

825,00 kr

Verksamhet

987,50 kr

Verksamhet, sommar (vecka 22-39)

557,50 kr

Hämtningsavgift kärl

Hämtningsavgift betalas per hämtningstillfälle och kärl. Hämtningsintervallet gäller samtliga kärl. Ordinarie hämtningsintervall är var fjortonde dag. Tätare hämtningsintervall kan beställas via kundservice.

Kärlstorlek

Varannan vecka

Varje vecka

Två gånger per vecka

Brunt 140 liter, per hämtning

0,00 kr

0,00 kr

0,00 kr

Grönt 190 liter, per hämtning

20,75 kr

28,75 kr

63,25 kr

Grönt 370 liter, per hämtning

35,75 kr

46,00 kr

85,00 kr

Grönt 660 liter, per hämtning

63,00 kr

75,75 kr

136,25 kr

Hämtningsavgift bottentömmande behållare

Tömning av bottentömmande behållare erbjuds flerfamiljshus och verksamheter. Hämtning sker varje eller varannan vecka.

Kärlstorlek

Varannan vecka

Varje vecka

Bottentömmande behållare matavfall, per hämtning

0,00 kr

0,00 kr

Bottentömmande behållare restavfall, per hämtning

572,50 kr

572,50 kr

Viktavgift

Viktavgiften baseras på vikten på det avfall som lämnats i kärlet/behållaren, och debiteras vid de tillfällen du önskar tömning av ditt kärl/behållare. Viktavgiften gäller utifrån kundens val att låta matavfallet hämtas separat. Viktavgiften gäller kundens samtliga kärl/behållare för restavfall och matavfall.

Viktavgift där matavfall sorteras i separat kärl/behållare, per kilo

1,04 kr

Viktavgift där matavfall EJ sorteras i separat kärl/behållare, per kilo

3,73 kr

Gemensam behållare

Vår målsättning är att alla villor och fritidshus ska ha eget sopkärl. Endast i undantagsfall, när förutsättningar för eget kärl saknas eller där sopbilen har svårt att ta sig fram, används en gemensam behållareför flera kunder. Kunder på Ulvön betalar av praktiska skäl avgift för gemensam behållare trots att de har enskilda sopkärl.

I avgiften för gemensamt sopkärl ingår grundavgift, hämtningsavgift och viktavgift baserad på en schablonberäkning samt nycklar till det gemensamma kärlet.

En- och tvåfamiljshus, per kund och år

2 325,00 kr

Fritidshus sommar (vecka 22-39), per kund och år

850,00 kr

Extra nycklar till gemensam behållare

165,00 kr

Fullständig taxa för avfall och slam

Ovanstående är ett utdrag ur den fullständiga taxan. Här kan du ladda ner det kompletta taxedokumentet med samtliga avgifter och villkor.

Driftinformation

Tvätta bil i biltvätt

#17 Tvätta bilen i en automattvätt eller en gör-det-själv-tvätt. Sådana anläggningar är utrustade med oljeavskiljare och ofta även en reningsanläggning, som tar bort föroreningar och tvättmedel innan vattnet släpps ut i det allmänna avloppsnätet. 

Fler miljötips