Allmänna bestämmelser om insamling av hushållsavfall inom Örnsköldsviks kommun

Ansvar

Avfallshanteringen i kommunen regleras i Miljöbalken, Avfallsförordningen och i kommunala föreskrifter om avfallshantering för Örnsköldsviks kommun. Kommunens avfallsansvar verkställs av Miva som ansvarar för bortforsling och slutgiltigt omhändertagande av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall.

För att täcka kostnaderna för kommunens avfallshantering skall ägare av fastighet inom kommunen betala avgifter (grund-, hämtnings- och viktavgift för hushållsavfall) enligt denna taxa.

Miva äger rätt att bedöma enskild kunds önskemål om utförd tjänst utifrån kostnads-, arbetsmiljö- och miljöperspektiv.

Betalning

Fastighetsägaren är avgiftsskyldig. Avgiften skall erläggas till Miva.

Fastighetsägaren är skyldig att uppge rätt uppgifter för fakturering. Vid påträffande av fel uppgifter debiteras fastighetsägaren 3 år tillbaka i tiden enligt preskriptionslagen.

Betalas inte debiterat belopp inom föreskriven tid, erläggs dröjsmålsränta enligt 6 § Räntelagen från räkningens förfallodag tills dess betalning sker. Utöver detta tillkommer kravavgifter.

Förändringar i abonnemang

Förändringar av löpande abonnemang skall skriftligen anmälas till Miva minst en månad i förväg.

Kund som under en period av 6 månader inte sorterar något matavfall i separat brunt kärl, trots att sådant abonnemang valts, förlorar rätten till det bruna kärlet och får fortsättningsvis slänga matavfall som brännbart hushållsavfall i det gröna kärlet med den högre viktavgiften.

Övriga tjänster

I de fall Miva utför tjänster som ej kan beräknas enligt denna taxa, betalas avgift som motsvarar Mivas självkostnader.

Fyllnadsgrad och vikt

Sopkärlet får inte fyllas mer än att det lätt kan tillslutas. Vägledande maxvikt är 70 kilo för 140, 190 och 370 literskärl samt 100 kilo för 660 literskärl. För maxvikter och dragmotstånd tillämpas arbetsmiljöverkets gällande föreskrifter.

Beställning av extra tömning eller hämtning av extra säck

Beställning av extratömning eller extra säck vid ordinarie kärl ska anmälas till Mivas kundservice minst 2 dagar i förväg.

Krav på dragväg

Dragvägen måste vara en hårdgjord, jämn och halkfri yta. Lutningen får vara maximalt 1 meter per 12 meter väg.

Felsorteringsavgift

Om farligt avfall upptäcks i behållaren för hushållsavfall debiteras en avgift på 150 kr (120 kr exkl moms) per tillfälle.

Kund som vid upprepade tillfällen sorterar fel i kärlet för matavfall förlorar rätten till det bruna kärlet och får fortsättningsvis slänga matavfall som brännbart hushållsavfall i det gröna kärlet med den högre viktavgiften.

Reservavgift för vägning

Om vågutrustningen är ur funktion vid tömningstillfället träder en reservavgift in. Miva räknar då fram ett viktmedelvärde utifrån de senaste tömningarna hos kunden. Kunden debiteras kostnaden för detta viktmedelvärde.

Ändring av taxor och avgifter

Miva äger rätt att reglera taxan enligt Avfallsindex A12. Basmånad
är juni 2016.

Älska dina skor och de ska älska dig tillbaka

#44 Rengör skorna ofta så håller de länge. Bort med salt och gammal skokräm med hjälp av en våt trasa. Låt sedan skon torka ordentligt innan du skyddar den med skokräm. Viktigast är sulkanten, där når fukten skorna först. Torka bort överflödig kräm innan du avslutar med en polish.

Fler miljötips