Taxa

Hanteringen av avfall och slam under kommunens ansvar enligt miljöbalkens finansieras enbart genom renhållningsavgifter utan något stöd från skattemedel. Uppstår ett överskott går detta tillbaka till hushållen i form av sänkta avgifter och om det blir ett underskott höjs avgifterna. Miva arbetar hela tiden för att verksamheten ska bedrivas så rationellt, kostnadseffektivt och på ett så hållbart sätt som möjligt.

Här kan du läsa om taxan för 2021

Taxans olika delar

Taxan för avfall delas in i grundavgift, hämtningsavgift, viktavgift och eventuell tilläggsavgift. Hämtnings- och viktavgift betalas endast i de fall du väljer att få ditt sopkärl tömt medan grundavgiften betalas oavsett hur mycket eller litet sopor som hämtas.
Läs mer om avgifterna i taxan

Reduktion av taxa

Möjligheten att ansöka om reducerad viktavgift, i dagligt tal kallad blöjrabatt, är inte längre möjligt. Reduktionen togs bort den 1 februari 2014.

Avgiftsbefrielse/dispens

Enligt Miljöbalken har alla hushåll och fastighetsägare en lagstadgad skyldighet att lämna avfall och slam under kommunens ansvar enligt miljöbalkens till sin kommun för borttransport och behandling. Fastighetsägaren kan befrias från skyldigheten att lämna avfall och sådan dispens ges om fastigheten kan anses vara obeboelig och detta kan bevisas. Det handlar alltså inte om hur mycket man befinner sig i fastigheten. Den som önskar dispens ska ansöka om sådan till Miljö- och hälsoenheten inom kommunens Samhällsbyggnadsförvaltning. Kontakta Miljö- och hälsoenheten på telefon 0660-88 000 om du vill veta mer om dispenser och tillstånd inom avfalls- och va-området.

Det är med andra ord inte Miva som beviljar dispens från ett abonnemangs grundavgift, utan Örnsköldsviks kommun i egenskap av tillsynsmyndighet. Miva har ingen insyn i inkomna dispensansökningar eller någon möjlighet att påverka dessa.

Driftinformation

Snålspolande dusch

#7 Skaffa snålspolande munstycken till duschen. Duscha heller inte längre än nödvändigt.

Fler miljötips