Så går slamtömningen till

Från och med 2020 genomför vi deltömningar som standard i vissa delar av kommunen.

Tömningstekniker

Deltömning
Deltömning innebär att slambilen har två fack för att kunna separera slam och vatten i var sitt fack. När allt slam sugits upp ur brunnen förs vattnet med alla mikroorganismer tillbaka till brunnen samtidigt som den syresätts. Kvar i bilen blir slammet. Deltömning är en effektiv tömningsmetod som minskar transporterna avse­värt. Eftersom bakteriefaunan finns kvar i brunnen gör det också att brunnen fungerar som den ska direkt efter tömning.

Grafik som visar deltömning av brunn

Slambilen har två fack för att kunna separera slam och vatten i var sitt fack. Innehållet i brunnen består i sin tur av tre faser; slamtäcke, vatten och bottenslam.

1.

Slamtäcket sugs upp i fack 1.

2.

Vattenfasen sugs upp i fack 2.

3.

Bottenslammet sugs upp i fack 1.

4.

Vattnet återförs till brunnen.

Frågor och svar om deltömning

Kan deltömning användas på alla brunnar?
Nej, vissa brunnar har svårt att separera vattnet från slammet, mestadels beror på att brunnen inte är i ett bra skick, t ex om brunnen inte är tät eller att kamrar är trasiga/borta. Även vissa brunnsmodeller är svåra att deltömma.

Heltömning kan även ske i områden där deltömning planerats, till exempel om deltömningsbilen är på service eller under intensiva perioder då flera slambilar arbetar samtidigt i ett område.

Varför återfylls brunnen med vatten efter deltömning?
Vattenfasen återförs för att förbättra brunnens funktion. De mikroorganismer som finns i brunnen återförs och nedbrytningsprocessen kan snabbt komma igång igen, vilket minskar belastningen på närmiljön. Eftersom vätskan återförs minskar även transporterna för slambilen och leder till minskad klimatpåverkan.

Får jag tillbaka mitt eget vatten vid deltömning av slambrunn?
Deltömningen påbörjas och avslutas vid din brunn, vilket innebär att du får ditt eget vatten i retur.

Det har bildats ett slamtäcke i min brunn efter deltömning, ska det vara så?
Ja, det är normalt att ett flytslam bildas. Vattnet innehåller mycket syre när det återförs, vilket innebär att biomassan klumpar ihop sig och bildar flytslam. Tjockleken kan variera, men ca 5 cm är normalt. Flytslammet brukar normalt försvinna inom en månad i andra och tredje kammaren.

Kan det förekomma flytslam i fördelningsbrunnen efter deltömning?
Ja, det kan förekomma eftersom vissa partiklar kan följa med vattnet ut direkt när nivån går upp efter tömning.

Hur påverkas min infiltration/markbädd av flytslammet efter deltömning?
Det är en klar fördel att ett T-rör sitter monterat i din brunn oavsett vilken tömningsmetod vi använder. Det kan följa med en del slam direkt efter tömning, men de marklevande organismerna kan hantera den tillfälliga överproduktionen.

Ditt T-rör hindrar den största delen av flytslammet att gå vidare till den efterföljande reningen. Därför bör du kontrollera att din anläggning har ett T-rör. Finns inte T-rör så går det att eftermontera.

Skiss av trekammarbrunn med t-rör

Kan jag belasta avloppet som vanligt efter slamtömning med deltömning?
Det tar ca ett par dygn för de fina partiklarna att klumpa ihop sig och flyta upp till ytan. Normal användning av vattnet är ok, men det kan vara bra att undvika att tvätta många maskiner eller tappa ur ett stort badkar med vatten under de första dygnen efter tömningen.

Vilken avgift betalar jag?
Avgiften är densamma som traditionell heltömning.

Heltömning
Vid totaltömning sugs allt innehåll i brunnen/tanken upp. Traditionell heltömning fortsätter att förekomma under en övergångsperiod samt alltid vid tömning av slutna avloppstankar eftersom sådana inte är slamav­skiljande.

Transport

Brunnen/tanken töms och innehållet transporteras till någon av de åtta slamlaguner som finns i kommunen.

Avvattningsfas/frystorkning

År 1
Slammet avvattnas i slamlagunen.

År 2
Det avvattnade slammet schaktas upp och läggs på hög för frystorkning under kommande vinter.

År 3
Det frystorkade slammet lastas och transporteras in till Må avfallsanläggning för efterbehandling.

Efterbehandling/kompostering

Slutligen lagras slammet tillsammans med bland annat flisat trädgårdsavfall för att kunna användas som exempelvis vegetationslager till den pågående sluttäckningen av Må deponi.

Årlig provtagning

Årlig provtagning och rapportering till miljömyndighet görs för att säkerställa att slamlagunerna uppfyller alla miljökrav. Sandfiltren byts regelbundet i våra laguner.

Driftinformation

Härligt! Just nu har vi inga driftstörningar.

Rengör silen i vattenkranen

#13 Skruva loss silen i vattenkranen och rengör sil och strålsamlarinsats från vattenföroreningar. Är insatsen förkalkad kan den tvättas i ättikslösning.

Fler miljötips