Praktiska regler vid slamtömning

För att Miva ska kunna utföra slamtömningen finns det ett antal praktiska regler du som fastighetsägare behöver följa. Säker­ställ att reglerna uppfylls. De fetmarkerade punkterna nedan är de absolut vanligaste felen.

Kan en brunn/tank inte tömmas på grund av att någon av reglerna inte har uppfyllts debiteras en framkörningsavgift utifrån gällande taxa. Du måste dessutom själv kontakta Miva och beställa en budad slamtömning för att få brunnen/tanken tömd, vilket sammanlagt innebär en betydande merkostnad.

Vägen fram till slambilens uppställningsplats

 • Huset är uppmärkt med ett husnummer.
 • Tillräckligt bred, den ska vara minst 3 meter.
 • Klara slambilens vikt på cirka 30 ton.
 • Fri från träd och annan växtlighet minst 1 meter från vägkant och minst 4,7 meter från marknivå.
 • Fri från fordon, bommar och andra hinder och att eventuella bommar och liknande är upplåsta.
 • Snöröjd och halkbekämpad (vintertid).

Brunnen/tanken

 • Tydligt utmärkt med exempelvis en flagga eller pinne som är väl synlig för chauffören.
 • Hela sträckan fram till brunnen/tanken är fri från hinder som exempelvis murar, staket och växtlighet (t ex brännässlor, buskar och högt gräs).
 • Slambilens uppställningsplats ska inte ligger högre än 6 meter över botten på brunnen/tanken. Blir höjden större finns risk för att inte hela brunnen/tanken töms.
 • Ställ gärna fram en hink med vatten så att föraren kan suga upp vattnet efter tömning för att undvika spill på tomten.

Lock och anslutningar

 • Inte blockerade eller nedgrävda.
 • Inte låsta eller bultade vid slamtömningstillfället. Om du använder en bult och inte vill lämna öppet kan du med fördel istället borra ett hål rakt igenom bulten och använda en fjädersprint som slambilsföraren enkelt kan dra ut och sedan trycka tillbaka. Ett tips är att du istället för lås kan använda kraftigare buntband som föraren kan klippa bort vid slamtömningen.
 • Lätta att lyfta av och öppnas av en person. Behöver locket lyftas upp ska det inte väga mer än 15 kg. Om locket kan skjutas åt sidan utan att lyftas kan en vikt på ca 40 kg accepteras. Det motsvarar ett cementlock som är ungefär 80 cm i diameter. Locket ska då vara försett med någon form av handtag.
 • Framskottade och inte fastfrusna (vintertid).

Driftinformation

Tänd grillen med el eller etanol

#41 Närproducerat och FSC-märkt grillkol, mycket grönsaker och en grill som tänds med el eller etanol är några tips för att göra sommartraditionen miljövänligare.

Fler miljötips