DENNA SIDA ÄR RIKTAD TILL FÖRETAGSKUNDER

Innan du kommer till Må avfallsanläggning

Deponiavfall

Avfall som inte går att återanvända eller energiutvinna och som inte är farligt för miljön läggs på särskilt avfallsupplag, så kallad deponi. Alla som lämnar sådant avfall ska fylla i en karakteriseringsblankett som visar att det är ett icke farligt avfall. Fyll i blanketten innan du kommer till avfallsanläggningen.
Blankett för karakteriseringPDF (pdf, 138 kB)

Blanketten lämnas i den bemannade vågstationen vid Må avfallsanläggning i samband med avlämningstillfället.

Vid frågor, kontakta miljöingenjör Hanna Dahlqvist, 0660-330 353.

Farligt avfall

I många företag och verksamheter uppkommer farligt avfall i form av exempelvis spilloljor och lösningsmedel. Farligt avfall från verksamheter får endast lämnas till - eller tas emot av - dem som har särskilt tillstånd för att omhänderta det farliga avfallet. Miva har givetvis ett sådant tillstånd.

Tillstånd för att transportera och lämn

För att få transportera, lämna och ta emot farligt avfall krävs tillstånd från länsstyrelsen. Vissa mindre mängder kan få transporteras i egen regi till godkänd mottagare om anmälan görs. Exempel på sådana mindre mängder är:

  • 2 fat oljeavfall per år
  • 1 fat lösningsmedelsavfall per år
  • 1 fat färg- och lackavfall per år
  • 300 st hela lysrör/ljuskällor per transport
  • 300 kg använt köldmedium per transport
  • 300 kg avfall av elektriska och elektroniska produkter per transport
  • Sammanlagt 100 kg övrigt farligt avfall per år

Ansökan prövas hos länsstyrelsen i Västernorrlands länlänk till annan webbplats.

Transportören ska ha tillstånd

Den som tar emot ett farligt avfall ska föra journal över mängder och typ av farligt avfall, vem som hämtar det och vart det sedan transporteras. Även den som lämnar sitt farliga avfall ska kontrollera att transportören och mottagaren har de tillstånd som krävs.

Transportdokument

För varje leverans av farligt avfall ska ett transportdokument skrivas.

Driftinformation