Lyssna

Provpumpning i By, Sidensjö

Sedan den 18 november 2014 är provpumpningen i By avslutad.

Uppdaterad information 2014-12-19:

Tidigare råvattenbrunn kopplas in

Efter att ha besökt kunder i Sidensjö-området och både smakat och tagit prover på vattnet kan vi tyvärr konstatera att de smakförändringar som vissa kunder upplevt inte har återhämtat sig helt och återgått till det normala så fort som vi först bedömde.

Både smak och provresultat visar på något förhöjda värden av järn, dock inte vid alla provpunkter. Järn finns naturligt i allt vatten och är inte farligt för människor eller djur. Det är alltså inte hälsovådligt att förtära vatten som luktar och smakar järn. Däremot kan det givetvis vara motbjudande att använda vatten med smak och lukt av järn för såväl förtäring som hygien och klädtvätt.

Som en åtgärd för att komma till rätta med problemen kopplar vi nu in den råvattenbrunn som levererade vatten innan provpumpningen startade. Brunnen har tidigare varit torr på grund av grundvattenavsänkningen som provpumpningen har orsakat, men har nu åter vatten. Löpande provtagning har visat att vattnet har samma goda kvalitet och smak som tidigare. Vår samlade bedömning är att detta ska ge en märkbar positiv smakförändring hos dig som kund. Vi vill dock samtidigt poängtera att det kan dröja en tid innan förändringarna nått ut till alla berörda kunder.

Vi vill också passa på att påminna om att vi uppskattar att du som kund även fortsättningsvis informerar oss om störningar eller upplevda problem. Kontakta Mivas kundservice via e-post info@miva.se eller telefon 0660-330 400. Stort tack på förhand!

Löpande informationen om störningen publiceras på vår webbplats miva.se och vår Facebooksida mivaovik

Information 2014-12-09:

Smak- och luktförändringar på dricksvattnet

Mivas projekt med att undersöka om vattentäkten i By kan fungera som reservvattentäkt för Örnsköldsviks centralort har pågått i cirka 1,5 år. Den 18 november avslutade vi provpumpningen som varit en viktig del i projektet och som visat att täkten har god vattenkapacitet.Sedan provpumpningen avslutades har dock ett antal kunder hört av sig och beskrivit att de smakförändringar av dricksvattnet som de upplevde tidigare i år har kommit tillbaka. Efter att ha besökt kunder i området och både smakat och tagit prover på vattnet kan vi tyvärr konstatera att smakförändringen är ett faktum. Både smak och provresultat visar på förhöjda värden av järn, dock inte i alla provpunkter

En sannolik orsak till att dricksvattnet har förhöjda värden av järn är att det skett en förändring av vattenkvaliteten i samband med att provpumpningen avslutades. Vår bedömning är därför att grundvattennivåerna och därmed även råvattenkvaliteten (kvaliteten på det vatten som används vid dricksvattenproduktion) kommer att stabilisera sig och återgå till de normala inom kort. Skulle vattenkvaliteten inte förbättras så kommer vi att koppla in och använda råvatten från en annan brunn.

Järn finns naturligt i allt vatten och är inte farligt för människor eller djur. Det är alltså inte hälsovådligt att förtära vatten som luktar och smakar järn. Däremot kan det givetvis vara motbjudande att använda vatten med smak och lukt av järn för såväl förtäring som hygien och klädtvätt.

Vi arbetar därför intensivt med att hitta en lösning på problemet som gör att vattenkvaliteten återgår till det normala, och ber dig som kund och boende i området att ha överseende med kvalitetsförsämringen av dricksvattnet och det eventuellt extra besvär som detta innebär.

Vi vill också passa på att påminna om att vi uppskattar att du som kund även fortsättningsvis informerar oss om störningar eller upplevda problem. Kontakta Mivas kundservice via e-post info@miva.se eller telefon 0660-330 400. Stort tack på förhand!

Löpande informationen om störningen publiceras på vår webbplats miva.se och vår Facebooksida mivaovik

Uppdaterad information 2014-11-19:

Provpumpningen avslutad

Efter cirka 1,5 års pumpning med löpande provtagningar, lodningar av grundvattenrör och utvärderingar har vi nu skaffat det underlag som behövs för att bedöma om vattentäkten i By kan fungera som ett reservvattentäkt för centralorten.

Sammanfattningsvis ser det mycket bra ut. Sedan mars 2014 har vi i grundvattenmagasinet haft ett så kallat stationärt läge, vilket innebär att det rinner tillbaka lika mycket vatten från omgivande sjöar och vattendrag som vi pumpar ut. Hela tiden har vattenkvaliteten också varit mycket god.

Det innebär nu att provpumningen avslutas och igår den 18 november stängde vi av provpumpningsanläggningen i By. 

Uppdaterad information 2014-07-04:

Tankarna tas bort efter helgen

De åtgärder som vidtogs i slutet av vecka 26 har visats ge önskad effekt. Svaren på vattenproverna visar en klar förbättring avseende värden på mangan och järn, vilket innebär god kvalitet på vattnet. Det gör att Miva under början av nästa vecka kommer att avlägsna de utställda vattentankarna. 

Vi vill dock uppmana kunder i området att fortsätta rapportera eventuella driftstörningar gällande både kvalitet på vattnet samt misstanke om eventuell läcka. Vi kommer att fortsätta att ha förhöjd närvaro i området genom ökad tillsyn.

Vi vill även framföra ett stort tack till våra kunder i Sidensjö med omnejd för deras tålamod och hjälpen att ringa in problemen.

Uppdaterad information 2014-06-26:

Fler tankar med dricksvatten utplacerade

Som en service till de kunder som tycker att deras vatten inte smakar bra placerar vi under kvällen den 26 juni ut ytterligare två vattentankar. Tankar med dricksvatten finns då placerade vid EFS i Komnäs, grusplanen vid Sidensjö IK, tryckstegringen i Grindnäset, Valhallalokalen i Drömme, f d affären i Bölen samt i korsningen av väg 335 och vägen till By. Se karta för mer exakt placering.
Karta över placering av tankar med dricksvattenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad information 2014-06-25:

Klargörande av information kring spädbarn

Med anledning av ett uttalande i Radio Västernorrland igår den 24 juni vill vi förtydliga att exemplet med de effekter som kan uppstå hos spädbarn som dricker vatten med hög halt av järn och mangan var taget ur sitt sammanhang och gällde generell och mycket hög exponering av mangan. De värden av mangan som Miva har uppmätt är högre än normalt, men inte över det rekommenderade gränsvärdet på 0,4 mg/liter. Informationen om att spädbarn bör undvika att få vattnet via modermjölksersättning och välling är därför en ren försiktighetsåtgärd. Under de närmaste dagarna kommer berörda familjer att kontaktas av kommunens Miljö- och hälsoenhet för att förtydliga detta. Ytterligare frågor kring detta besvaras av Miljö- och hälsoenheten, 0660-88 000.

Det är alltså inte hälsovådligt att förtära vatten som luktar och smakar järn, men som en serviceåtgärd för kunder som tycker att deras vatten inte smakar bra finns tankar med dricksvatten placerade vid EFS i Komnäs, grusplanen vid Sidensjö IK, vid tryckstegringen i Grindnäset samt Valhallalokalen i Drömme.
Karta över placering av tankar med dricksvattenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad information 2014-06-23:
Arbetet med att förbättra dricksvattensituationen i Sidensjö-området fortsätter.

Smak och lukt av järn

Sedan april har vi fortsatt arbetet med att byta ut de ledningar som vi har identifierat i vår förnyelseplan, vilket resulterat i minskat antal vattenläckor i området. Minskat läckage har också gjort att produktionen i By vattenverk kunnat minska till mer normala 320 m³/dygn.

Vecka 19-21 genomförde vi en renspolning av ledningsnätet i delar av Sidensjö-området. Det innebar att avlagringar släppte från ledningarna och spolades ut i närmsta brandpost. Renspolningen i sig hade önskad effekt, men tyvärr upplever många kunder fortfarande en påtaglig smak och lukt av järn.

Efter en renspolning är det inte ovanligt att man upplever en annan smak på vattnet än vad man är van vid. Normalt ska detta avta efter en tid, vilket det inte har gjort i Sidensjö. Vi ser seriöst på detta och arbetar intensivt med att komma till rätta med problemet.

Använd annat vatten till spädbarn - tankar med dricksvatten

En förklaring till problemet är en hög halt av järn och mangan som kommer från egenskaperna i det råvatten som används för att producera dricksvatten i vattenverket.

Mangan och järn finns naturligt i allt vatten och är inte farligt för människor eller djur. Livsmedelsverket, som bestämmer vilka krav som ska ställas på dricksvattnets kvalitet, klassar därför ett vatten med hög halt av järn och mangan som tjänligt med anmärkning. Spädbarn (0-1 år) har dock en outvecklad förmåga att reglera mängden mangan varför de kan ta upp för mycket mangan från till exempel vatten som används till modersmjölkersättning och välling. Till detta bör ett alternativt vatten användas. Sedan kan det givetvis vara motbjudande att både dricka och använda vatten med smak och lukt av järn för hygien och klädtvätt. Undvik om möjligt att tvätta framförallt ljusa kläder som kan missfärgas.

Det är alltså inte hälsovådligt att förtära vatten som luktar och smakar järn. I samråd med kommunens Miljö- och hälsoenhet har vi dock beslutat att placera ut tankar med dricksvatten att användas av dem som tycker att deras vatten inte smakar bra. Tisdag den 24 juni kommer tankar att placeras vid EFS i Komnäs, grusplanen vid Sidensjö IK, vid tryckstegringen i Grindnäset samt Valhallalokalen i Drömme.
Karta över placering av tankar med dricksvattenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förändrad vattenproduktion och utökad provtagning

I slutet av vecka 26 kommer vi att förändra intaget av råvattnet till vattenverket samtidigt som vi fortsätter att omsätta vattnet i ledningsnätet för att kunna se om smak och lukt av järn försvinner. Vi räknar dock med att problemen kan kvarstå även en kort tid efter förändringen. Parallellt fortsätter vi med regelbunden provtagning både i vattenverket och ute i distributionsnätet. Vi kommer även att ta många prover hemma hos våra kunder i området.

Upplever du att ditt kranvatten har fått en påtaglig smak eller lukt av järn ska du kontakta Mivas kundservice och meddela detta. Eftersom ledningsnätet är stort och komplext är det viktigt att vi kan fortsätta att ringa in var problemen finns. Kontakta Mivas kundservice via e-post info@miva.se eller telefon 0660-330 400.

Uppdaterad information 2014-04-08:
Sedan mitten av maj 2013 har Miva utfört provpumpning från vattentäkten i By för att undersöka förutsättningar för en reservvattentäkt för Örnsköldsviks centralort. En reservvattentäkt har till syfte att trygga den framtida vattenförsörjningen i centralorten, men också i det närområde som idag får sitt vatten från vattenverket i By.

Detta har vi gjort

Från maj och fram till idag har vi i snitt pumpat ut en volym motsvarande cirka 150 liter per sekund från sammanlagt fyra grundvattenbrunnar. Vattnet passerar en container där vi har diverse elektronik för att bland annat kunna mäta vattenflödet. Från containern går vattnet sedan vidare i ett rör som mynnar ut i Bysjön, och som tyvärr bidragit till att sänka medeltemperaturen i sjön under den gångna sommaren. Parallellt med detta görs även veckovisa mätningar av grundvattennivåerna i närområdet kring By.

Provpumpningen fortsätter under vintern

Kvaliteten på vattnet ser bra ut och sänkningen av grundvattennivån är på den nivå som förutspåtts. Däremot har sänkningen av grundvattenmagasinet inte stannat av och hamnat i ett så kallat stationärt läge, vilket är nödvändigt. Detta innebär att det ännu inte rinner in lika mycket grundvatten som vi pumpar ut. Det går inte att förutspå när grundvattnet nått ett sådant stationärt läge och Miva har därför beslutat att fortsätta provpumpningen under vintern. Det gör vi dels för att säkerställa det stationära läget, men också för att fånga upp de årstidsberoende faktorerna som kan påverka vattenkvaliteten.

Förutsättningar för överföringsledning utreds

Parallellt med detta kommer vi inom kort att börja utreda förutsättningarna för att bygga en överföringsledning från By vattenverk till Gerdals vattenverk. Mivas personal kommer att röra sig i området för att undersöka tänkbar sträckning och läge för den planerade ledningen, som markeras med stakkäppar. Det arbetet kommer att pågå under vintern. Vi kommer också att borra och installera ett antal så kallade observationsrör i området. Det gör vi för att med hjälp av ett lod kunna mäta grundvattennivån.

Inget samband med den senaste tidens läckor

Under hösten har det varit många läckor i området runt By och Sidensjö som resulterat i störningar i vattendistributionen och/eller missfärgat vatten. Det finns inget samband mellan dessa läckor och den provpumpning vi genomför i By. Varför just detta område varit så olycksdrabbat med många läckor på kort tid går det däremot inte att ge något entydigt svar på. Trots att vi i de flesta fall kunnat åtgärda läckorna förhållandevis snabbt har de avlösts av nya läckor. En förklaring är att ledningsnätet i sin helhet är gammalt och att vi i samband med läcksökning och reparation av läckor upptäcker ytterligare, mindre läckor. 

Under hela den problematiska perioden har vi levererat vatten om än med alldeles för många irriterande avbrott för dig som kund. Vissa kunder har även upplevt att vattnet smakat annorlunda. Vattenläckor kan innebära att vattnet under en kortare tid blir missfärgat eller får en annorlunda smak. Det beror på att beläggningar i rören släpper i samband med hastigt ändrade flödesriktningar i ledningarna. Det är dock alltid helt ofarligt att förtära vattnet så länge Miva inte informerat om annat.

Sammantaget har vi och kommer även fortsättningsvis rikta insatser för att komma till rätta med problemen. Har du frågor kring vår fortsatta provpumpning är du välkommen att kontakta Mivas kundservice.

Uppdaterad information 2013-10-11:
Sedan mitten av maj 2013 har Miva utfört provpumpning från vattentäkten i By för att undersöka förutsättningar för en reservvattentäkt för Örnsköldsviks centralort. I snitt har vi sedan dess pumpat ut en volym motsvarande cirka 150 liter per sekund från sammanlagt fyra grundvattenbrunnar. Vattnet passerar en container där vi har diverse elektronik för att bland annat kunna mäta vattenflödet. Från containern går vattnet sedan vidare i ett rör som mynnar ut i Bysjön, och som tyvärr bidragit till att sänka medeltemperaturen i sjön under den gångna sommaren. Parallellt med detta görs veckovisa mätningar av grundvattennivåerna i närområdet kring By.

Kvaliteten på vattnet ser bra ut och sänkningen av grundvattennivån är på den nivå som förutspåtts. Däremot har sänkningen av grundvattenmagasinet inte stannat av och hamnat i ett så kallat stationärt läge, vilket är nödvändigt. Det innebär att det ännu inte rinner in lika mycket grundvatten som vi pumpar ut.

Det går inte att förutspå när grundvattnet nått ett sådant stationärt läge och Miva har därför beslutat att fortsätta provpumpningen under vintern. Det gör vi dels för att säkerställa det stationära läget, men också för att fånga upp de årstidsberoende faktorerna som kan påverka vattenkvaliteten.

Information 2013-02-25:
Miva kommer att utföra provpumpning från en vattentäkt i By, Sidensjö i syfte att utreda vattentäktens kapacitet. Vecka 10 inleds arbetet med borrning av grundvattenbrunnar och själva provpumpningen påbörjas vecka 13. Arbetet väntas pågå fram till och med slutet på september. Miva har informerat berörd markägare och boende i närområdet.

För mer information och frågor kring detta kontakta Mivas kundservice.

Sidan publicerad 2015-06-04

Vanliga frågor

Vad är det som orsakar konstiga ljud och smällar i ledningsnätet?
Läs svaret här

Stoppa droppande kran

#38 En droppande kran gör av med 25 liter vatten per dygn. Genom att byta kranens packning kan man stoppa droppandet.

Fler miljötips