Lyssna

Ny huvudvattenledning By-Gerdal

Uppdaterad information 2015-05-07:

Arkeologiska undersökningar

Som vi tidigare informerat planerar Miva att bygga en ny huvudvattenledning mellan By vattenverk och Gerdals vattenverk, sammanlagt en sträcka på cirka 5 kilometer. En del i det planeringsarbetet innebär att Länsstyrelsen ska ge­nomföra arkeologiska undersökningar efter den tänkta sträckningen.

Under hösten har Västerbottens museum på uppdrag av Länsstyrelsen ge­nomfört arkeologiska förundersökningar samt även gjort en arkeologisk ut­redning på plats efter den tänkta sträckningen. Nu är det dags att genomföra en fördjupad undersökning på ett antal, ur arkeologiskt perspektiv, särskilt intressanta platser i området och handgripligen undersöka förekomsten av fornlämningar.

De utpekade platserna enligt bifogad karta kommer att markeras med stakkäppar. Platserna kommer därefter att röjas för att så kallade sökschakt ska kunna tas upp med hjälp av grävmaskin. Undersökta områden kommer att återställas efter avslutad undersökning.

Eventuella ersättningar för de skador/påverkan som kan uppstå på grund av dessa undersökningar kommer att hanteras av en oberoende part.

Undersökningarna kommer att genomföras av Väster­bottens museum och beräknas pågå cirka 4 veckor med start vecka 21. Den arkeologiska utredningen och undersökningarna kommer därefter att ge underlag för det fortsatta arbetet med att fastställa ledningens sträckning.

Uppdaterad information 2014-09-03:

Nu startar arkeologiska undersökningar

Som vi tidigare informerat planerar Miva att bygga en ny huvudvattenledning mellan By vattenverk och Gerdals vattenverk, sammanlagt en sträcka på cirka 5 kilometer. Vi har nu kommit så långt i planeringsarbetet att Länsstyrelsen ska påbörja sina arkeologiska undersökningar efter den tänkta sträckningen.

Länsstyrelsen har beslutat om en arkeologisk undersökning eftersom det finns registrerade fornlämningar i området. Då området är rikt på kända forn­lämningar bedöms chansen också stor att hitta hittills okända fornlämningar. Resultatet av undersökningen kommer att ligga till grund för Länsstyrelsens fortsatta hantering av ärendet och bedömningen av sträckningen för den nya överföringsledningen. Undersökningarna kommer att genomföras av Väster­bottens museum.

Länsstyrelsens arkeologiska undersökningar kommer att pågå fram till mitten av oktober eller tills vinterförhållanden råder. Efter att den arkeologiska undersökningen avslutats kommer Länsstyrelsen bedöma om den föreslagna sträckan för den nya ledningen är lämplig att använda ur arkeologisk syn­punkt.

Nytt projekt ska säkra vattenförsörjningen till

centralorten och ditt närområde

Nedan framgår det arbete som Miva planerar i om­rådet mellan By och Gerdal under de närmaste åren. Projektet handlar om att bygga en ny huvudvattenledning från By vattenverk till Gerdals vattenverk och att iordningställa en reservvattentäkt i By. En reservvattentäkt har till syfte att trygga den framtida vattenförsörjningen i centralorten, men också i det närområde som idag får sitt vatten från vattenverket i By.

Vad ska Miva göra?

Miva planerar att bygga en ny huvudvattenledning mellan By vattenverk och Gerdals vattenverk, sammanlagt en sträcka på cirka 5 kilometer.

Råvatten är grundvatten som används vid framställning av dricksvatten och råvattenkapaciteten i By har visat sig vara så god att en stor del av Gerdals råvattenbehov kan levereras från By. Av den anledningen planerar vi nu att bygga en ny huvudvattenledning mellan ovanstående vattenverk.

Sedan mitten av maj 2013 har Miva utfört provpumpning från vattentäkten i By för att undersöka förutsättningar för en reservvattentäkt. Kvaliteten på vattnet ser bra ut, men däremot har sänkningen av grundvattenmagasinet inte stannat av och hamnat i ett så kallat stationärt läge, vilket är nödvändigt. Detta innebär att det ännu inte rinner in lika mycket grundvatten som vi pumpar ut. Det är av den anledningen som provpumpningen fortsatt under vintern.

Sträckningen för ny huvudvattenledning By-Gerdal

Klicka på bilden för större upplösning

Varför gör vi det här?

I början av 2012 genomförde Miva en utredning i syfte att finna lösning på de driftproblem som finns i anslutning till By vattenverk, som är en gammal och omodern anläggning. Utredningen resulterade i flera tänkbara förslag på lös­ning och det alternativ som Miva slutligen valt kommer att lösa flera olika problem som mer ingående beskrivs i bifogat samrådsunderlag.

När och under hur lång tid?

Planeringsarbetet kommer att pågå under hela 2014. Under hösten kommer Lantmäteriet att arbeta med led­ningsrätter efter den aktuella sträckan och därefter kommer entreprenörer att upphandlas. Mer om ledningsrätt längre ner.

Vi planerar att genomföra bygget under 2015-2016. En mer detaljerad tidplan är för tidig att ge, då en stor del av bygget bland annat ska samordnas med Trafikverket och deras planerade breddning av väg 335.

Hur påverkas du?

Ledningsrätt
En ledningsrätt är en rättighet som endast kan nyttjas för allmännyttiga led­ningar (som el, tele, vatten eller dylikt). Ledningsrätt kan upplåtas till förmån för antingen en fastighet eller en ägare av ledningar. Ledningsrätt innebär en rättighet för ledningshavaren, i det här fallet Miva, att på ett visst sätt nyttja den belastade fastigheten. Normalt omfattar ledningsrätten en rättighet att anlägga, bibehålla, underhålla och förnya ledningen över den belastade fas­tigheten.

Upplåtelse av ledningsrätt innebär ett intrång i äganderätten, vilket gör att fastighetsägaren är berättigad till en ekonomisk kompensation. En lednings­rätt gäller sedan för all framtid och finns redovisad i fastighetsregistret. All hantering av ledningsrätt och kontakt med berörda fastighetsägare kommer att skötas av Lantmäteriet.

Jordbruksmark
Du som har jordbruksmark i anslutning till den nya ledningens tänkta sträck­ning kommer att få ersättning för intrång av underjordiska ledningar i jord­bruksmark enligt Lantmäteriets rekommenderade metoder. Lantmäteriet kommer att kontakta dig kring detta i samband med överenskommelse om ledningsrätt.

Vatten/fiske
Den nya ledningens tänkta sträckning kommer att passera flera vattendrag samt anläggas över Ängestjärn. Det är ännu oklart om det kommer att göras genom att borra ledningen under sjöbotten (så kallad styrd borrning) eller genom att lägga en sjöledning på botten i tjärnen. Påverkan kommer att vara begränsat och mycket kortvarig.

Fornlämningar
Efter den nya ledningens tänkta sträckning finns ett antal fornlämningar. Dessa kommer givetvis att skyddas i samråd med och utifrån de krav och regler som länsstyrelsen anger.

Synpunkter eller frågor?

Eventuella synpunkter angående Mivas planerade arbete mellan By och Gerdal lämnas skriftligen senast den 4 april 2014. Märk synpunkterna ”By-Gerdal” och skicka till info@miva.se eller Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB, Box 385, 891 28 Örnsköldsvik.

Frågor eller synpunkter i övrigt hänvisas till Mivas projektledare Martin Lockner, 0660-330 416.

Läs mer om projektet i samrådsunderlagetPDF (pdf, 616.6 kB)

Sidan publicerad 2015-06-04

Vanliga frågor

Är ämnen som finns naturligt i vattnet ofarliga?
Läs svaret här

Spola snålt

#39 Om du inte har en snålspolande toalett kan du minska vattenförbrukningen genom att lägga något som tar upp volym i vattenbehållaren, till exempel en flaska med vatten.

Fler miljötips