Lyssna

Vattenskyddsområden

Vatten är världens viktigaste livsmedel och således en av våra allra viktigaste naturresurser. Syftet med vattenskyddsområden är att skydda våra vattentillgångar från föroreningar i ett flergenerations-perspektiv.

Det här är ett vattenskyddsområde

Ett vattenskyddsområde är ett geografiskt område med en dricksvattentäkt som Länsstyrelsen eller kommunen beslutat att skydda för att undvika förorening av dricksvattnet.

Syftet med vattenskyddsområdet är att vi vill skydda vattnet från att nås av föroreningar och minska risken för att vattentäkten ska bli obrukbar som dricksvattentäkt. Föroreningar kan kräva dyr rening av vattnet, om det ens går, för att det ska kunna nå upp till dricksvattenkvalitet

Till alla vattenskyddsområden hör det föreskrifter och dessa reglerar aktiviteter och verksamheter som riskerar att förorena vattnet på både kort och lång sikt.

Vattenskyddsområdets storlek

Vattenskyddsområdets storlek bestäms utifrån att hela vattentäktens tillrinningsområde ska beaktas när skyddsområdet arbetas fram eftersom allt vatten förr eller senare når vattentäkten. Tillrinningsområdet är det område varifrån vatten rinner mot vattentäkten, och därigenom det område där eventuella föroreningar som släpps ut också kan leda till att dricksvattnet förorenas.

Vattenskyddsområdet består ofta av tre eller fyra skyddszoner. Kraven på boende och verksamheter i området kan variera beroende av vilken zon de är lokaliserade i och kraven är högre desto närmare vattentäkten en fastighet är placerad. Indelningen i zoner beror bland annat av att det ska finnas tid att åtgärda en förorening innan den når vattentäkten.

Att bo och verka inom ett vattenskyddsområde

För dig som bor eller bedriver verksamhet inom ett vattenskyddsområde gäller särskilda bestämmelser, så kallade vattenskyddsföreskrifter. För de allra flesta innebär det inte någon stor förändring, men alla måste värna om vattentäkten som resurs genom att visa aktsamhet med det som kan förorena vattnet eller marken runt omkring.

Gällande vattenskyddsföreskrifter finns att hämta i Mivas kundservice, Sjögatan 4A.

Varför upprätta vattenskyddsområden?

Att upprätta vattenskyddsområden är ett av delmålen i de svenska miljökvalitetsmålen, som har beslutats av riksdagen. I EU:s ramdirektiv för vatten ställs det krav på att alla vattentäkter som försörjer mer än 50 personer eller levererar mer än 10 m3 vatten per dygn ska skyddas.

Vattenskyddsarbetet i Örnsköldsviks kommun

Mellan år 2017 och 2021 arbetar Miva med att uppdatera och inrätta nya vattenskyddsområden för alla kommunens vattentäkter. Införande av vattenskyddsområden är ett långsiktigt arbete. Under framtagande av vattenskyddsområde och föreskrifter sker dialog och samråd med t ex markägare, intresseföreningar och myndigheter.

Följande vattenskyddsområde prioriteras för närvarande:

Vattenskyddsområde

Status september 2017


Riskinventering av tillrinningsområdet pågår.

Sidan publicerad 2017-10-26

Vanliga frågor

Jag har dåligt tryck i vattenkranen. Vad ska jag göra?
Läs svaret här

Hoppa över förtvätten

#14 I vår kommun är vattnet mjukt, vilket innebär att tvätt- och diskmedel löddrar lätt. Det innebär också att du kan hoppa över förtvätt om inte tvätten är hårt smutsad.

Fler miljötips