Lyssna

Avgifter i taxan för hushållsavfall

För hushållsavfall delas taxan in i grundavgift, hämtningsavgift, viktavgift och eventuell tilläggsavgift. Hämtnings- och viktavgift betalas endast i de fall du väljer att få ditt sopkärl tömt medan grundavgiften betalas oavsett hur mycket eller litet sopor som hämtas.

Grundavgift

Grundavgiften beror på typ av abonnemang/boendeform. Olika grundavgifter gäller för en- och tvåfamiljshus, flerbostadshus, fritidshus och verksamhet. I samtliga fall täcker grundavgiften kostnader för avfallsplanering, administration och service. Grundavgiften för en- och tvåfamiljshus täcker även kostnader för ett grönt och ett brunt kärl. I grundavgiften för verksamheter ingår ett grönt kärl. Grundavgiften betalas oavsett hur mycket eller litet sopor som hämtas.

För hushållen ingår även tillgång till Må återvinningscentral och de mobila återvinningscentralerna inklusive hantering av farligt avfall. Verksamheter betalar extra för detta.

För hushållsavfallet tillhandahålls varje villa och fritidshus ett 190 liters grönt kärl samt om så önskas ett 140 liters brunt kärl för matavfall. Verksamheter tillhandahålls ett 370 liters grönt kärl i grunden med möjlighet till komplettering av antal och storlek samt eventuellt kärl för matavfall.

Flerfamiljshus och verksamheter inom en radie av 10 km från Örnsköldsviks centrum kan även beställa tömning av djupbehållare för både restavfall och matavfall. Djupbehållare bekostas av fastighetsägaren.

Hämtningsavgift

Hämtningsavgiften betalas per hämtningstillfälle och behållare. Avgiften täcker kostnader för att hämta hushållsavfallet från hushåll och verksamheter. Vid ordinarie hämtning av matavfall i brunt kärl utgår ingen hämtningsavgift.

Viktavgift

Viktavgiften baseras på vikten på det avfall som lämnats i behållaren. Avgiften täcker kostnader för behandling av avfall via förbränning (restavfall) respektive rötning (matavfall). Vid utsortering av matavfall är viktavgiften för både matavfall och restavfall mindre än hälften av viktavgiften där matavfall och restavfall läggs tillsammans.

Tilläggsavgifter

En tilläggsavgift tas ut för exempelvis extrakärl, byte av kärl, dragväg, extra tömning, extra säck samt hämtning av grovavfall/vitvaror/elektronik. I grundavgiften för flerfamiljshus ingår inget sopkärl, utan önskat antal kärl debiteras som tilläggstjänst (extrakärl) som i detta fall är en obligatorisk avgift.

Sidan publicerad 2016-12-30

Vanliga frågor

Vad händer med matavfallet som sorteras separat i brunt kärl?
Läs svaret här

"Reklam, nej tack"

#40 Ett svenskt hushåll får cirka 50 kilo pappersreklam varje år, en stor del av det måste transporteras till återvinning för att bli ny reklam. Genom att avbeställa reklam minskar du utsläpp och skogsavverkning. Sätt upp en skylt med ”Reklam, nej tack” på din dörr eller postlåda.

Fler miljötips