Lyssna

Frågor och svar om nya återvinningscentraler

Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna kring vår satsning att bygga nya återvinningscentraler på serviceorterna. Klicka på frågan för att se svaret och tänk på att listan fortlöpande kompletteras med nya frågor.

 • AAA
  Varför har ni valt att ersätta mobila återvinningscentralen med fasta återvinningscentraler?
  Säkerhet, tillgänglighet och miljöomtanke är några argument till varför Miva satsar på fasta återvinningscentraler i Bjästa, Björna, Bredbyn och Husum istället för ett mobilt system. Med fasta återvinningscentraler kan större containrar användas och genom konstruktionen av centralerna och det sätt kunderna lämnar sitt avfall fylls varje container mer effektivt. Transporterna minskar också genom att de flyttar som sker av den mobila centralen vid minst ett par tillfällen varje månad försvinner. Flera avfallsslag kan dessutom hämtas direkt vid de fasta återvinningscentralerna utan att transporteras till Må för mellanlagring. Transporterna kommer att minska och därmed miljöbelastningen.De mobila återvinningscentralerna flyttas idag 39 gånger per år då en lastbil med släp och kranbil kör 3-4 turer bara för att flytta containrar, personalbod och containrar för farligt avfall mellan de olika orterna vi besöker.Kundundersökningar visar dessutom att fyra av fem önskar fasta återvinningscentraler istället för det nuvarande mobila systemet. Jämfört med snittet i Sverige har vi dessutom få fasta återvinningscentraler i förhållande till kommunens yta och befolkningsmängd.
 • AAB
  Varför har ni valt att bygga fasta återvinningscentraler i just Bjästa, Björna, Bredbyn och Husum?
  Utifrån kommunens landsbygdsstrategi har serviceorterna pekats ut som lämpliga lokaliseringar. I samråd med kommunens tillväxtavdelning, som arbetar med mark- och planeringsfrågor i kommunen, har lämpliga lokaliseringar analyserats bland annat utifrån utrymmesbehov, färdigställda grusplaner och kommunal mark.
 • AAC
  Exakt var kommer ni att bygga på de olika orterna?
  Målsättningen har varit att hitta kommunal mark centralt på orten med närhet till återvinningsstation och bebyggelse. De planerade lokaliseringarna är följande:Bjästa (Norrsvedje 20:1)Föreslagen placering är i industriområdet längs Sopranvägen/Ariavägen invid värmeverket.Björna (Björna 2:154)Föreslagen placering är i industriområdet öster om Björnavagnar. Till återvinningscentralen planeras en förlängning av vägen förbi Björnavagnar.Bredbyn (Anundsjö-Prästbord 1:121)Föreslagen placering är i industriområdet där verksamheterna Anundsjö Bygg, Edvardssons och Polarbageriet idag är etablerade. Platsen ligger öster om befintliga verksamheter.Husum (Dombäck 1:477)Föreslagen placering är i Dombäck vid Åke Sjöström AB vid flisterminalen.
 • AAD
  När startar byggnationerna?
  Planen är att starta byggnationerna under 2017 och att de fasta återvinnings-centralerna ska vara i drift vid årsskiftet 2017/2018. Tidplan kommer att finnas här på projektsidan miva.se/fasta.
 • AAE
  Varför slutar ni med mobil återvinningscentral på de mindre orterna under sommaren?
  Miva har beslutat att satsa på fyra fasta återvinningscentraler eftersom det ger bättre tillgänglighet, ökad säkerhet och minskade transporter (flytten av den mobila återvinningscentralen upphör och större containrar kan användas). Det finns även anledning att tro att utsorteringen kommer att öka och att antalet fraktioner blir fler. Detta innebär behov av större ytor än de tillfälliga ytor som idag används för de mobila återvinningscentralerna. Redan idag har vi platsbrist för den mobila återvinningscentralen på vissa orter, speciellt utanför serviceorterna. Det är svårt att hitta tillgängliga och tillräckligt stora ytor, som privata markägare dessutom ska vara intresserade av att upplåta för detta ändamål.När de mobila återvinningscentralerna slutar att cirkulera kommer vissa kunder att få längre till de fasta återvinningscentralerna på serviceorterna, men genom att etablera det fasta återvinningscentralerna på just serviceorterna kan besöket på återvinningscentralen lättare göras i anslutning till andra ärenden eller när man passerar servieorten. Besöken på återvinningscentralen kan lättare ingå i hushållens vardagspussel och inte bli en isolerad aktivitet vid ett par tillfällen varje år.
 • AAF
  Hur kan det bli en säkrare miljö vid fasta återvinningscentraler?
  De mobila återvinningscentralerna placeras idag på platser utan inhängning där containrarna för de olika avfallsslagen ställs på marken. Generellt är det svårt att fylla containrarna effektivt och kunderna kan många gånger ha problem att lämna sitt avfall. Sammantaget utgör det en riskabel miljö för både kunder och personal. Platserna kommer även att vara inhägnade för att förhindra stöld/inbrott och problem med avfall som dumpas när centralen inte är öppen.
 • AAG
  Vad blir skillnaden för mig som kund när det blir fasta återvinningscentraler?
  Med byggandet av fyra fasta återvinningscentraler kan Miva inom kommunen erbjuda möjlighet att slänga hushållets grovavfall på fem olika platser varje vecka, året runt. Satsningen innebär att vi kan skapa en miljö som i stor utsträckning liknar den på Må återvinningscentral med exempelvis en nivåskillnad (ramp) mellan fordon och plats dit avfallet ska slängas vilket underlättar avlämningen.
 • AAH
  Hur ska återvinningscentralerna utformas och vad kan lämnas?
  På återvinningscentralen kan privatpersoner och företag lämna grovavfall, vilket definitionsmässigt handlar om sådant som inte ryms i ett sopkärl. Farligt avfall, elavfall och trädgårdsavfall kommer också att kunna lämnas på de fasta återvinningscentralerna eller på Må återvinningscentral.
 • AAI
  Kommer det att uppstå lukt från återvinningscentralerna?
  Det är viktigt att poängtera att det är matavfall som orsakar dålig lukt av sopor och matavfall kommer inte att samlas in eller mellanlagras på de fasta återvinningscentralerna. Dålig lukt kommer med andra ord inte att uppstå eller vara något problem.
 • AAJ
  Hur ofta kommer återvinningscentralerna att vara öppna?
  Planen är att de fasta återvinningscentralerna ska vara öppna en dag i veckan, med möjlighet att utöka öppettiderna under högsäsong. Men det är för tidigt att ange några öppettider ännu.
 • AAK
  Kan jag slänga mina förpackningar vid de fasta återvinningscentralerna?
  Serviceorterna har redan idag återvinningsstationer centralt placerade som kan nyttjas dygnet runt. Det planeras därför inte för någon förpackningsinsamling på återvinningscentralerna. 
 • AAL
  Kommer det finnas möjlighet att lämna saker till återanvändning?
  Vårt mål är att kunder också ska kunna lämna saker till återanvändning vid de fasta återvinningscentralerna precis som vid Må återvinningscentral.
 • AAM
  Hur ska fasta återvinningscentraler finansieras?
  Mivas återvinningscentraler finansieras genom taxan för hushållsavfall som varje fastighetsägare betalar. För hushållsavfall delas taxan in i grundavgift, hämtningsavgift, viktavgift och eventuell tilläggsavgift. Det är grundavgiften som finansierar besök vid någon av återvinningscentralerna.
 • AAN
  Innebär den här satsningen att taxan kommer att höjas?
  Byggandet av fasta återvinningscentraler är en mångmiljonsatsning, vilket kan komma att påverka taxan för hushållsavfall med en höjning på uppskattningsvis 10-15% på grundavgiften.
 • AAO
  Var kan jag läsa mer om projektet och dess tidplan?
  Löpande information om projektet finns här på vår webbplats miva.se/fasta
 • AAP
  Var kan jag vända mig om jag har fler frågor?
  Kontakta projektledare Peter Westin via telefon 0660-330 355 eller e-post peter.westin@miva.se
 • Är det verkligen miljövänligt när många får längre till en återvinningscentral?

  De mobila återvinningscentralerna flyttas idag 39 gånger per år då en lastbil med släp och kranbil kör 3-4 turer bara för att flytta containrar, personalbod och containrar för farligt avfall mellan de olika orterna vi besöker. Sammantaget innebär det många, tunga transporter och hård miljöbelastning bara för att flytta själva återvinningscentralen.Med fasta återvinningscentraler kan större containrar användas och genom konstruktionen av centralerna och det sätt kunderna lämnar sitt avfall fylls varje container mer effektivt. Flera avfallsslag kan dessutom hämtas direkt vid de fasta återvinningscentralerna utan att transporteras till Må för mellanlagring. Transporterna kommer att minska och därmed miljöbelastningen.Det är riktigt att vissa kunder kommer att få längre till en återvinningscentral när de mobila återvinningscentralerna slutar att cirkulera, men genom att etablera det fasta återvinningscentralerna på just serviceorterna kan besöket på återvinningscentralen lättare göras i anslutning till andra ärenden eller när man passerar servieorten. Besöken på återvinningscentralen kan lättare ingå i hushållens vardagspussel och inte bli en isolerad aktivitet vid ett par tillfällen varje år.
 • Kommer mindre avfall att lämnas in när de mobila återvinningscentralerna försvinner?

  Man kan tycka att det borde finnas en viss mängd avfall i samhället. Andra kommuner har däremot erfarenhet att avfallsmängderna ökar markant när nya återvinningscentraler med liknande utformning som den ordinarie återvinningscentralen har öppnat. Ur den aspekten är det därför inte troligt att de avfallsmängder som lämnas in kommer att minska för att insamlingsplatsen finns ett par mil bort en gång i veckan istället för någon kilometer bort två gånger om året. I så fall har vi ett annat problem som handlar om information, motivation och förståelse.

Sidan publicerad 2017-12-19

Vanliga frågor

Hur gör jag om jag glömt att ställa ut sopkärlet?
Läs svaret här

Snålspolande dusch

#7 Skaffa snålspolande munstycken till duschen. Duscha heller inte längre än nödvändigt.

Fler miljötips