Lyssna

Miva bygger fyra nya återvinningscentraler

Information 2017-09-15:
Bygget av de nya återvinningscentralerna i Bjästa och Bredbyn har kommit en bra bit på väg och vi kan se hur de börjar ta form. Snart är både ramper och byggnader på plats och centralerna beräknas öppna i januari nästa år.

Under de kommande veckorna förbereder vi också byggnationen av den nya återvinningscentralen i Björna. Vi har avverkat inom området och fyller nu upp för rampen. Detta arbete görs för att påskynda de förväntade sättningar som kommer att ske i marken. Vi håller på under några veckor och arbetet tar sedan en paus under cirka 6 månader då marken ska ligga till sig.

Nu återstår bland annat asfaltering av områdena i Bjästa och Bredbyn. I första skedet asfalteras delar av återvinningscentralerna, för att marken ska få sätta till sig lite. Slutlig asfaltering  kommer därför att göras under sommaren 2018.

Information 2017-05-17:
NCC Industry AB kommer att bygga återvinningscentralerna i Bjästa och Bredbyn med start under juni månad. Arbetet skall vara klart till årsskiftet 17/18.

I Björna kommer vi att bygga på industriområdet öster om Björnavagnar. Den aktuella tomten Björna 2:154 ligger på kommunal mark och är detaljplanerad för industriändamål. Till återvinningscentralen planeras en förlängning av vägen förbi Björnavagnar. De geotekniska undersökningarna visar att marken är sättningsbenägen, för att ta ut sättningarna så kommer de ytor som ska fyllas upp förbelastas genom tidig utläggning av fyllningsmaterial till planerad nivå. Liggtiden bedöms till 5–6 månader. Den tidiga utläggningen planeras att genomföras i juni eller juli 2017.

I Husum kommer återvinningscentralen placeras på fastigheten Dombäck 1:477, där geotekniska undersökningar nyligen genomförts. Byggstart för Björna och Husum planeras till november vilket innebär att återvinningscentralerna kommer att kunna öppnas i augusti 2018.

Information 2017-05-10:
Snart börjar vi bygga fasta återvinningscentraler i Bjästa och Bredbyn.

NCC Industry AB vann upphandlingen för att bygga de fasta återvinningscentralerna i Bjästa och Bredbyn. Anbudssumman är på 15,7 miljoner kronor. Planen är att byggandet ska komma igång under juni månad och vara klart till kommande årsskifte. Det innebär att Bjästa och Bredbyns återvinningscentraler beräknas öppna i januari 2018.

Upphandlingen av de nya återvinningscentralerna i Björna och Husum beräknas vara klar i slutet av oktober, vilket innebär att de kommer att stå klara för öppnande i augusti 2018.

Information 2017-03-30:
Detaljprojekteringen är klar både i Bjästa och Bredbyn. Om allt går som det ska är vi igång med byggnationerna under juni månad.

I Björna kommer vi att bygga på industriområdet öster om Björnavagnar. Den aktuella tomten, Björna 2:154, ligger på kommunal mark och är detaljplanerad för industriändamål. Till återvinningscentralen planeras en förlängning av vägen förbi Björnavagnar. De geotekniska undersökningarna visar att marken är sättningsbenägen, och för att ta ut sättningarna så kommer de ytor som ska fyllas upp förbelastas genom tidig utläggning av fyllningsmaterial till planerad nivå. Liggtiden bedöms till 6 månader. Den tidiga utläggningen planeras att genomföras i maj/juni vilket innebär att byggnationerna kan komma igång i november/december. En del arbeten kommer att kunna påbörjas tidigare än så.

I Husum hoppas vi ha mark klar under april månad och att vi därefter kan göra de geotekniska undersökningarna. Planerad byggstart hösten 2017.

Vi har förhoppningar att kunna öppna återvinningscentralerna i Bjästa och Bredbyn i början av 2018 och i Björna och Husum i mitten av 2018.

Information 2016-10-28:
Geotekniska undersökningar har nu genomförts på de identifierade platserna i Bjästa och Bredbyn. Inom kort kommer detaljprojekteringen att påbörjas. I Husum och Björna har det varit svårt att hitta nya placeringar och definitiva platser är ännu inte klara.

Arbetet med att ta fram en ändamålsenlig byggnad för personal och mottagning av elektronik och farligt avfall är också klar. Byggnaden kommer att vara identisk på samtliga orter för att dels få en enhetlig struktur och skapa igenkänning, dels åstadkomma mer kostnadseffektiva byggen.

Planen är att komma igång med byggnationerna av de fasta återvinningscentralerna under 2017 för att de ska kunna öppnas 2018.

Information 2016-06-27:
Ny placeringar har nu identifierats i Bjästa och Bredbyn. Under sommaren kommer geotekniska undersökningar att genomföras på dessa platser. I Husum och Björna fortsätter arbetet med att hitta nya placeringar.

Projektering av en kombinerad byggnad för personal och mottagning av elektronik och farligt avfall pågår.

Information 2016-05-02:
Arbetet med att planera för att etablera fasta återvinningscentraler i Bjästa, Björna, Bredbyn och Husum fortsätter. Geotekniska undersökningar har genomförts i Bjästa och Husum. En geoteknisk undersökning visar vad marken består av och hur hållfast marken är. Resultatet av de båda undersökningarna är sämre än befarat och därför utreds alternativa placeringar för de fasta återvinningscentralerna i Bjästa respektive Husum.

Information 2016-03-31:
Mivas satsning på att bygga fasta återvinningscentraler i Bjästa, Björna, Bredbyn och Husum har under den senaste månaden uppmärksammats i både radio och tidningar. Projektet har tagit emot en del kloka synpunkter och tankar från kunderna, som kommer att vara vägledande i det fortsatta arbetet. För att ge möjlighet till ytterligare samtal med kunderna kommer Miva att medverka under Husumdagen den 28 maj, Bredbydagen den 4 juni och Björnadagen den 18 juni.

En principskiss för hur de fasta återvinningscentralerna kommer att se ut har tagits fram för att ge en tydligare bild av hur lämningen av grovfall kommer att underlättas. Observera att det är en principskiss och att de slutliga lösningarna på varje ort kan bli annorlunda och skilja sig åt mellan orterna.

Principskiss över fast återvinningscentral

Klicka på bilden för större upplösning.

Information 2015-12-17:
Miva har beslutat att konceptet med mobila återvinningscentraler ska förbättras. Bolaget gör därför en mångmiljonsatsning för att anlägga fasta återvinningscentraler i Bjästa, Björna, Bredbyn och Husum.

Säkerhet, tillgänglighet och miljöomtanke

Säkerhet, tillgänglighet och miljöomtanke är några argument till varför Miva satsar på fasta återvinningscentraler istället för ett mobilt system som kräver mycket resurser. Kundundersökningar visar dessutom att fyra av fem önskar fasta återvinningscentraler istället för nuvarande system med mobila återvinningscentraler.

Med fasta återvinningscentraler kan vi skapa en miljö som i stor utsträckning liknar den på Må återvinningscentral med exempelvis en nivåskillnad mellan fordon och plats dit avfallet ska slängas. Vi vill göra det mer tillgängligt, bekvämt och säkert för våra kunder att lämna sitt avfall och för vår personal att arbeta.

Örnsköldsvik är en stor kommun och därför blir systemet med mobila återvinningscentraler inte resurseffektivt. Förutom att de fyllda containrarna ska transporteras för mellanlagring till Må ska även hela centralen flyttas vid minst ett par tillfällen varje månad. De mobila återvinningscentralerna flyttas idag 39 gånger per år då en lastbil med släp och kranbil kör 3-4 turer bara för att flytta containrar, personalbod och containrar för farligt avfall mellan de olika orterna vi besöker.

Med fasta återvinningscentraler kan större containrar användas och genom konstruktionen av centralerna och det sätt kunderna lämnar sitt avfall fylls varje container mer effektivt. Flera avfallsslag kan dessutom hämtas direkt vid de fasta återvinningscentralerna utan att transporteras till Må för mellanlagring. Transporterna kommer att minska och därmed miljöbelastningen.

Lämning av avfall i vardagspusslet

När de mobila återvinningscentralerna ersätts av fasta sådana på serviceorterna kommer vissa kunder att få längre till en återvinningscentral, men genom att etablera de fasta återvinningscentralerna på serviceorterna kan lämningen av avfall lättare göras i anslutning till andra ärenden eller när man passerar serviceorten. Planen är att de fasta återvinningscentralerna ska vara öppna en dag i veckan, vilket gör att lämningen av avfall lättare kan ingå i hushållens vardagspussel och inte bli en isolerad aktivitet vid ett par tillfällen varje år.

Byggstart under 2017

Syftet med Mivas mångmiljonsatsning på fasta återvinningscentraler är att öka tillgängligheten utanför centralorten under hela året. Med byggandet av fyra fasta återvinningscentraler kan Miva erbjuda möjlighet att slänga hushållets grovavfall på fem olika platser varje vecka, året runt. Arbetet med att bygga de två första återvinningscentralerna beräknas starta under 2017. Löpande information kommer att ges på denna sida.

Frågor

Kontakta projektledare Peter Westin via telefon 0660-330 355 eller e-post peter.westin@miva.se

Sidan publicerad 2017-09-15

Vanliga frågor

Hur går vägningen av hushållssopor till?
Läs svaret här

Ge bort en upplevelse

#23 Ge bort upplevelser och tjänster istället för vanliga paket, t ex ett bio- eller restaurangbesök.

Fler miljötips